Tôi không còn muốn nhận thông báo tiếp thị từ Bright Health, chẳng hạn như thông tin về phần thưởng và ưu đãi đặc biệt. Tôi hiểu rằng tôi sẽ tiếp tục nhận được thông tin cần thiết liên quan đến tư cách hội viên chương trình Bright Health của tôi.

Tôi không còn muốn nhận các tin nhắn tiếp thị qua:

Bằng cách chọn và gửi các tùy chọn của mình, bạn sẽ chọn không nhận thông báo tiếp thị từ Bright Health nữa.