Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm của Medicare

Các chương trình bảo hiểm của Bright HealthCare là các chương trình HMO và PPO có hợp đồng với Medicare. Chương trình New York D-SNP của Bright HealthCare là HMO có hợp đồng Medicare và Hợp đồng Đại lý Medicaid Tiểu bang với Sở Y tế Tiểu bang New York. Chương trình New York D-SNP của Bright HealthCare là HMO có hợp đồng Medicare và Hợp đồng Đại lý Medicaid Tiểu bang với Sở Tài chính và Chính sách Y tế Colorado. Các chương trình bảo hiểm của chúng tôi được cung cấp thông qua Công ty Bảo hiểm Bright HealthCare hoặc một trong những chi nhánh của công ty này. Công ty Bảo hiểm Bright HealthCare là một công ty bảo hiểm Nhân thọ và Y tế tại Colorado chuyên cung cấp các sản phẩm bồi thường, bao gồm cả EPO, thông qua Medicare Advantage. EPO là một chương trình tổ chức nhà cung cấp độc quyền có thể được viết trên giấy phép HMO ở một số tiểu bang và trên giấy phép bảo hiểm Nhân thọ và Y tế tại một số tiểu bang, gồm cả Colorado. Đăng ký các chương trình bảo hiểm của chúng tôi sẽ phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

Thông tin này chưa phải là mô tả đầy đủ về các quyền lợi. Vui lòng gọi 844-667-5502 | TTY:711 để tìm hiểu thêm thông tin.

Danh mục thuốc, mạng lưới nhà thuốc và/hoặc mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Bạn sẽ nhận được thông báo khi cần thiết.

Bạn phải tiếp tục thanh toán phí bảo hiểm Medicare Phần B.

Mỗi năm, Medicare đánh giá các chương trình bảo hiểm dựa trên hệ thống xếp hạng 5 sao.

Người thụ hưởng Medicare cũng có thể đăng ký các chương trình bảo hiểm Bright Health Medicare Advantage thông qua Trung tâm Đăng ký Trực tuyến CMS Medicare tại địa chỉ http://www.medicare.gov

Các chương trình bảo hiểm Bright Health Medicare Advantage là các chương trình bảo hiểm với mạng lưới bác sĩ, bệnh viện, nhà thuốc và các nhà cung cấp dịch vụ khác. Các nhà cung cấp dịch vụ ngoài mạng lưới/không có hợp đồng không có nghĩa vụ phải điều trị cho các hội viên của Bright Health, ngoại trừ trong các tình huống khẩn cấp.

Vui lòng gọi tới số máy bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc xem Hợp đồng Bảo hiểm của bạn để biết thêm thông tin, bao gồm cả việc chia sẻ chi phí áp dụng cho các dịch vụ ngoài mạng lưới. Thông thường, bạn phải dùng nhà thuốc trong mạng lưới để nhận thuốc theo toa thuộc danh sách Thuốc Phần D được chi trả.

Các nhà cung cấp và hiệu thuốc khác có sẵn trong mạng lưới của chúng tôi. Hầu hết các nhà cung cấp thuộc mạng lưới tham gia thông qua Đối tác chăm sóc của chúng tôi.

Chương trình bảo hiểm Bright Advantage Special Care (HMO SNP) đã được Ủy ban Quốc gia về Đảm bảo Chất lượng (NCQA) phê duyệt để hoạt động như một Chương trình Nhu cầu Đặc biệt (SNP) tới năm 2021 dựa trên đánh giá về Mô hình Chăm sóc của Bright Advantage Special Care (HMO SNP).

Bright Health tuân thủ các điều luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật hoặc giới tính.

Español | 中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Português | Polski | 日本語 | Italiano | Deutsch | فارسی | אידיש | বাংলা | Diné Bizaad | اُردُو

Lần cập nhật trang web gần nhất: Ngày 14 tháng 10 năm 2022

Y0127_Bright_Health