Thuốc được bao trả theo Medicare Advantage

Tìm một loại thuốc cụ thể theo tên và xem có thuốc gốc tương đương không.

Danh mục thuốc Toàn diện

Danh mục thuốc là tên chính thức của danh sách các loại thuốc được chương trình Bright HealthCare bảo hiểm.
Đôi khi danh mục này được gọi là "Danh sách thuốc". Bạn có thể tìm thấy thông tin về Danh mục thuốc theo tiểu bang trên trang này.

Thông tin về Danh mục thuốc năm 2022

Tất cả các chương trình bảo hiểm (không bao gồm Chương trình DSNP New York)
English Español 中文

Chương trình DSNP New York
English Español 中文

$0 Copay Drug List English English


Biểu mẫu yêu cầu quyết định về bảo hiểm

English


Yêu cầu Cấp phép Trước Điện tử


Hỗ trợ tài chính bổ sung cho thuốc theo toa


Mẫu đặt hàng qua thư

English Español 中文


Tóm tắt đặt hàng qua thư

English


Chương trình Quản lý Trị liệu bằng Thuốc


Thay đổi danh mục thuốc hàng tháng


Phần B Danh mục thuốc trị liệu theo bước

English


Quyết định về bảo hiểm Phần D, kháng nghị và khiếu nại


Part D Prior Auth Criteria

English


Part D Step Therapy

English


Preferred Diabetic Testing Supplies


Chính sách chuyển đổi thuốc theo toa


Quản lý sử dụng và đảm bảo chất lượng


Mẫu đơn yêu cầu xem xét lại quyết định từ chối trả thuốc kê toa

English


Mẫu yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm

English Español 中文


Safe Medication Disposal


Sử dụng an toàn thuốc giảm đau opioid - thông tin cho bệnh nhân Medicare Phần D

English

What you should know about opioid pain medications

English

Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu thêm về cách đọc hiểu Danh mục thuốc này trước khi sử dụng.

Pharmacy 101: Chi phí toa thuốc và bảo hiểm cho hội viên Medicare Advantage

Sau khi bạn đã thông thạo về Danh mục thuốc, hãy tìm hiểu cách tiết kiệm tiền trên toa thuốc:

Pharmacy 101: Top 3 lời khuyên tiết kiệm tiền với các loại thuốc theo toa

Bạn có câu hỏi? Chúng tôi có thể trợ giúp. Gọi cho nhóm nhà thuốc của chúng tôi theo số 833-665-5346.

Lần cập nhật trang web gần nhất: Ngày 14 tháng 10 năm 2022

Y0127_Bright_Health