Hủy đăng ký tự nguyện khỏi chương trình bảo hiểm Bright HealthCare Medicare Advantage.

Thời điểm hủy đăng ký

Bạn có thể hủy đăng ký từ một chương trình bảo hiểm MA trong Trừ khi bạn đủ điều kiện hưởng Giai đoạn Lựa chọn Đặc biệt (SEP)," bạn sẽ cần hủy đăng ký:

  • Trong Giai đoạn Đăng ký Hàng năm (AEP) trong khoảng từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12 mỗi năm, hoặc
  • Trong Giai đoạn Đăng ký Mở (OEP) Medicare Advantage trong khoảng từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 mỗi năm

Cách thức hủy đăng ký

Bạn có thể hủy đăng ký khỏi chương trình bảo hiểm Bright HealthCare Medicare bằng cách:

  • Đăng ký một chương trình bảo hiểm Medicare Advantage khác. Việc đăng ký một chương trình bảo hiểm Medicare Advantage hoặc thuốc theo toa khác sẽ giúp bạn hủy đăng ký khỏi chương trình bảo hiểm của Bright HealthCare. Việc chấm dứt sẽ có hiệu lực vào ngày cuối cùng trước ngày có hiệu lực của chương trình bảo hiểm mới, tức là ngày có hiệu lực của chính sách bảo hiểm mới là 1/7/2019, ngày cuối cùng của bảo hiểm với Bright là 30/6/2019.
  • Cung cấp thông báo bằng văn bản cho Bright HealthCare qua thư hoặc gửi fax, có chữ ký của bạn hoặc đại diện hợp pháp của bạn.
  • Gọi tới số 1-800-Medicare.

Ngày có hiệu lực hủy đăng ký

Nếu bạn tham gia một chương trình bảo hiểm khác hoặc hủy đăng ký trong giai đoạn OEP (từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12 mỗi năm), ngày hủy đăng ký có hiệu lực là 1 tháng 1 của năm sau. Bạn phải tiếp tục nhận được các quyền lợi của Bright HealthCare cho đến ngày có hiệu lực.

Nếu bạn hủy đăng ký trong Giai đoạn hủy đăng ký Medicare Advantage (từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3), thì việc hủy đăng ký khỏi Bright HealthCare và đăng ký Original Medicare sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng sau khi chúng tôi nhận được một mẫu đơn hủy đăng ký hợp lệ.

Nếu bạn hủy đăng ký trong Giai đoạn Lựa chọn Đặc biệt (SEP), ngày có hiệu lực của bạn sẽ phụ thuộc vào tình hình và thời gian lựa chọn của bạn

Bạn sẽ nhận được xác nhận bằng văn bản về việc hủy đăng ký và ngày có hiệu lực trong vòng 10 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu hủy đăng ký hợp lệ.

Lần cập nhật trang web gần nhất: Ngày 14 tháng 10 năm 2022

Y0127_Bright_Health