Trợ giúp bổ sung cho các chi phí của Medicare.

Trợ giúp bổ sung, Chương trình trợ cấp cho người có thu nhập thấp (LIS).

Trợ giúp bổ sung, hay còn gọi là LIS, một chương trình của chính phủ giúp trang trải chi phí thuốc theo toa cho một số người thụ hưởng Medicare đủ điều kiện có thu nhập hạn chế, bao gồm phí bảo hiểm hàng tháng, khoản khấu trừ hàng năm và đồng thanh toán toa thuốc. Số tiền trợ cấp tùy thuộc vào thu nhập của bạn so với Chuẩn Nghèo Liên bang và các giới hạn về nguồn lực do Đạo luật An sinh Xã hội quy định.

Tóm lược về Trợ giúp bổ sung (LIS)

Hãy gọi điện hoặc xem trực tuyến để kiểm tra tính đủ điều kiện hưởng Trợ giúp bổ sung của bạn.

Medicare:

  • 1-800-Medicare (800-633-4227) (người dùng TTY/TDD gọi số 1-877-486-2048), 24 giờ mỗi ngày/7 ngày mỗi tuần

An sinh xã hội:

  • 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) Thứ 2 đến hết Thứ 6, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ chiều
  • Hoặc nộp đơn qua mạng tại trang web www.socialsecurity.gov/extrahelp

Bằng chứng tốt nhất hiện có

Nếu bạn tin rằng mình đủ điều kiện hưởng Trợ giúp bổ sung và hiện thời đang trả một khoản tiền không đúng cho thuốc theo toa, chúng tôi có thể hỗ trợ. Vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ Hội viên theo số điện thoại ghi ở mặt sau thẻ ID của bạn. Chúng tôi sẽ lý giải cách cung cấp bằng chứng đáp ứng chính sách Bằng chứng tốt nhất hiện có (BAE) của CMS cho Trợ giúp bổ sung.

Tìm hiểu thêm về chính sách BAE của CMS tại: CMS.gov

Lần cập nhật trang web gần nhất: Ngày 14 tháng 10 năm 2022

Y0127_Bright_Health