Chương trình bảo hiểm Bright HealthCare Medicare Advantage chỉ với mức chi phí $0.

Chúng tôi yêu Medicare. Chúng tôi càng thích hơn khi bạn có thể nhận được tất cả các quyền lợi của Bright HealthCare mà không phải trả toàn bộ chi phí.

Thông tin cơ bản của chương trình Trợ cấp Trợ giúp Bổ sung, Thu nhập Thấp (LIS).

Trợ giúp Bổ sung là một chương trình của chính phủ mà bạn có thể đăng ký thông qua Cơ quan Quản lý An sinh Xã hội (SSA). Chương trình giúp trang trải chi phí thuốc theo toa và ước tính trị giá khoảng $5.000 một năm. * Bạn hãy kiểm tra tư cách đủ điều kiện của mình nếu bạn chưa làm như vậy. Hãy nhấp vào nút bên dưới để tìm hiểu thêm một chút về Trợ giúp Bổ sung và biết các bước về cách đăng ký.

Trợ giúp Bổ sung

Tóm lược về Trợ giúp bổ sung (LIS)

*Nguồn: SSA

Đăng ký với Bright HealthCare và Trợ giúp Bổ sung.

Riêng các chương trình Bright HealthCare Medicare Advantage được thiết kế để đem lại giá trị và quyền lợi cho các hội viên của chúng tôi. Khi bạn thêm Trợ giúp Bổ sung để giúp trang trải các chi phí phát sinh, các chương trình của chúng tôi được nâng lên một cấp độ hoàn toàn mới.

Điểm dừng tiếp theo trên đường đến với chương trình bảo hiểm Medicare Advantage của bạn là so sánh các chương trình và bắt đầu quy trình ghi danh.

Mua chương trình bảo hiểm

Được bán trên Trợ giúp Bổ sung, chứ không phải là Bright HealthCare?

Các chương trình Bright HealthCare Medicare Advantage có thêm nhiều quyền lợi. Giá trị gia tăng. Và mô hình Hợp tác Chăm sóc đặc biệt tăng cường được thiết kế cho phần chăm sóc được điều phối của bạn.

Tìm hiểu về Đối tác chăm sóc

Lần cập nhật trang web gần nhất: Ngày 14 tháng 10 năm 2022

Y0127_Bright_Health