Các biểu mẫu và giấy tờ Medicare dành cho Thành phố New York.

Công việc của Bright HealthCare vẫn chưa kết thúc khi bạn đăng ký chương trình bảo hiểm Medicare Advantage. Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn trong suốt trải nghiệm chăm sóc sức khỏe của bạn. Xem một số nguồn thông tin bổ sung của chúng tôi mà bạn có thể cần tới khi là hội viên của Bright HealthCare.

Biểu mẫu và giấy tờ năm 2022

Bạn muốn trao quyền để bạn bè, thành viên gia đình hoặc luật sư đưa ra một số quyết định cho bạn? Bạn có thể trao quyền để người bạn tin tưởng hành động thay cho bạn. Bạn chỉ cần điền thông tin vào tài liệu này appoint a representative form và gửi thư về địa chỉ bên dưới. Việc chỉ định này sẽ kết thúc trong vòng một năm trừ khi bạn hủy quyết định này trước đó.

Bright Health PO Box 853959 Richardson, TX 75085-3959

Chỉ định một đại diện

English Español

Mẫu đơn Cho phép Thanh toán Phí bảo hiểm Tự động English Español 中文


Hủy đăng ký từ Bright Health


Extra Help (LIS) summary


Dịch vụ phiên dịch đa ngôn ngữ

English


Thông tin Quyết định bảo hiểm quốc gia (NCD)

English Español 中文


Tuyên bố không phân biệt đối xử

English Español 中文


Mẫu yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm Medicare

English

Español


Cho phép Chia sẻ Thông tin Sức khỏe Cá nhân (ASPI)

English Spanish Chinese

Biểu mẫu và giấy tờ năm 2021

Bạn muốn trao quyền để bạn bè, thành viên gia đình hoặc luật sư đưa ra một số quyết định cho bạn? Bạn có thể trao quyền để người bạn tin tưởng hành động thay cho bạn. Bạn chỉ cần điền thông tin vào tài liệu này appoint a representative form và gửi thư về địa chỉ bên dưới. Việc chỉ định này sẽ kết thúc trong vòng một năm trừ khi bạn hủy quyết định này trước đó.

Bright Health PO Box 853959 Richardson, TX 75085-3959

Chỉ định một đại diện

English Español

Danh mục thuốc Toàn diện

Danh sách Danh mục thuốc

Thay đổi danh mục thuốc hàng tháng

English

Biểu mẫu yêu cầu quyết định về bảo hiểm

English

Hỗ trợ tài chính bổ sung cho thuốc theo toa

Chương trình Quản lý Trị liệu bằng Thuốc

Chính sách chuyển đổi thuốc theo toa

Tiêu chí cấp phép trước

English

Quản lý sử dụng và đảm bảo chất lượng

Mẫu đơn yêu cầu xem xét lại quyết định từ chối trả thuốc kê toa

English

Mẫu yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm

English Español

Tiêu chí trị liệu từng bước

English

Sử dụng an toàn thuốc giảm đau opioid - thông tin cho bệnh nhân Medicare Phần D

English

Tóm tắt đặt hàng qua thư

English

Mẫu đặt hàng qua thư

English Español

Hủy đăng ký từ Bright Health


Dịch vụ phiên dịch đa ngôn ngữ

English


Thông tin Quyết định bảo hiểm quốc gia (NCD)

English Español 中文


Tuyên bố không phân biệt đối xử

English


Lần cập nhật trang web gần nhất: Ngày 14 tháng 10 năm 2022

Y0127_Bright_Health