Quy định bảo hiểm ngoài mạng lưới của Medicare Advantage

Quy định bảo hiểm Ngoài Mạng lưới

Các chương trình bảo hiểm của Bright Health là các chương trình bảo hiểm Medicare Advantage với mạng lưới bác sĩ, bệnh viện, nhà thuốc và các nhà cung cấp dịch vụ khác. Bạn phải sử dụng các nhà cung cấp thuộc chương trình bảo hiểm ngoại trừ trong các tình huống khẩn cấp. Nếu bạn sử dụng các nhà cung cấp ngoài mạng lưới của chúng tôi, chương trình bảo hiểm có thể không thanh toán cho các dịch vụ này. Thông thường, bạn phải dùng nhà thuốc trong mạng lưới để nhận thuốc theo toa thuộc danh sách Thuốc Phần D được chi trả.

Lần cập nhật trang web gần nhất: Ngày 14 tháng 10 năm 2022

Y0127_Bright_Health