Các lựa chọn thanh toán phí bảo hiểm Medicare Advantage

Thanh toán hóa đơn phí bảo hiểm

Chủ hợp đồng chương trình Medicare Advantage của Bright HealthCare có thể nhận được hóa đơn phí bảo hiểm hằng tháng. Một số hội viên có thể đã chọn một chương trình có phí bảo hiểm và/hoặc có thể đã được chính quyền Liên bang phát hành hóa đơn phạt ghi danh chậm. Khoản phạt này phát sinh khi có hội viên chọn không ghi danh trong một chương trình Part D khi họ đủ tiêu chuẩn, rồi lại ghi danh vào một ngày sau đó. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang Medicare chính thức.

 


Các lựa chọn để thanh toán hóa đơn phí bảo hiểm:

Bước 1   Khoản khấu trừ An sinh Xã hội

Bạn có thể chọn tự động khẩu trừ số tiền từ séc phúc lợi An sinh Xã hội hoặc phúc lợi Ban Hưu trí Đường sắt hằng tháng. Để đăng ký, hãy điền Mẫy đơn Cho phép Thanh toán Phí bảo hiểm:

English
Español
中文

Bước 2   Tài khoản ngân hàng của bạn

Bạn có thể chọn tự động khấu trừ số tiền từ tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiết kiệm mỗi tháng Tự động khấu trừ vào ngày 20 mỗi tháng. Nếu ngày 20 trùng với ngày lễ hoặc cuối tuần, khoản khấu trừ sẽ phát sinh vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày 20.

Để đăng ký, hãy điền Mẫy đơn Cho phép Thanh toán Phí bảo hiểm:

English
Español
中文

Bước 3   Gửi séc cho chúng tôi

Bạn có thể gửi séc tới địa chỉ sau:

Bright HealthCare
PO Box 1731
Portland, ME 04104


Bạn có câu hỏi về hóa đơn?

Hãy liên hệ với nhóm Dịch vụ Hội viên của chúng tôi

Tiếng Anh - 844-926-4521 (TTY: 711)
Español - 844-926-4520 (TTY: 711)
中文, 한국인, Tiếng Việt - " data-content-id=" href="844-926-4524" class="gtm_cta_link" mptagindex="1">844-926-4521 (TTY: 711)