Quản lý sử dụng

Quản lý Sử dụng là việc đánh giá tính cần thiết về mặt y khoa, tính thích hợp và hiệu quả của việc sử dụng các dịch vụ, thủ tục và cơ sở vật chất chăm sóc sức khỏe. Nghiệp vụ này bao gồm đa dạng các chiến lược được thiết kế để đảm bảo bệnh nhân nhận được dịch vụ phù hợp từ nhà cung cấp phù hợp, đúng lúc, đúng mức độ chăm sóc.

 


Bạn cần gửi yêu cầu cấp phép trước?

Hãy sử dụng Công cụ điều hướng cấp phép. Công cụ điều hướng cấp phép là một công cụ trực tuyến giúp bạn xác định xem trường hợp đó có cần cấp phép không và nên gửi yêu cầu cấp phép ở đâu/như thế nào, dựa trên địa điểm hoặc chuyên khoa của bạn.


 

Dưới đây, bạn sẽ thấy nội dung tổng quan về các chương trình Quản lý Sử dụng cho năm 2021 và 2022.

Cách nhận biết hội viên của bạn là IFP, SG hay MA

Mẫu đơn yêu cầu Liên tục chăm sóc/Chuyển tiếp chăm sóc

Quay lại trang chủ Nguồn lực

Để biết các Ngày Dịch vụ cho năm 2022, xin chọn tiểu bang của hội viên dưới đây

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình

Nguồn lực về Cấp phép

Để nộp đơn xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ ngoại trừ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng sử dụng các biểu mẫu fax dưới đây hoặc gởi bằng hình thức điện tử qua

Để nộp đơn xin cấp phép cho các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung thư và xét nghiệm di truyền, xin truy cập , hoặc gọi cho AIM theo số (833) 305-1802, Thứ Hai - Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 7 giờ tối CT, trừ các ngày lễ. Nếu cần thay đổi cấp phép, vui lòng sử dụng hoặc gọi tới tổng đài của họ. Lưu ý: Ngày dịch vụ là không thể thay đổi hay gia hạn trong đơn cấp phép.

 

Nguồn lực AIM 2022 - X Quang, Ung Thư Xạ Trị, Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Ung Thư Xạ Trị

Mã AIM 2022 - X Quang

Danh sách Cấp phép trước IFP/SG

Cập nhật danh sách cấp phép trước 2022

 

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Điều trị Y khoa Nội trú

Mẫu đơn Điều trị Y khoa Ngoại trú

Mẫu đơn Sức khỏe Hành vi

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung bướu và xét nghiệm di truyền

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày cung cấp dịch vụ hoặc số số đơn vị/ngày trên một bản cấp phép đã có, hãy sử dụng cổng thông tin trên Availity.com hoặc gởi fax Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép đến số 1-833-903-1067. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có​​​​​​​. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép​​​​​​​ mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 866-239-7191

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình (IFP) hoặc Nhóm nhỏ

Nguồn lực về Cấp phép

Để nộp đơn xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ ngoại trừ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng sử dụng các biểu mẫu fax dưới đây hoặc gởi bằng hình thức điện tử qua .

Để nộp đơn xin cấp phép cho các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung thư và xét nghiệm di truyền, xin truy cập , hoặc gọi cho AIM theo số (833) 305-1802, Thứ Hai - Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 7 giờ tối CT, trừ các ngày lễ. Nếu cần thay đổi cấp phép, vui lòng sử dụng hoặc gọi tới tổng đài của họ. Lưu ý: Ngày dịch vụ là không thể thay đổi hay gia hạn trong đơn cấp phép.

 

Cổng thông tin về cấp phép trước được thiết kế lại năm 2022

Nguồn lực AIM 2022 - X Quang, Ung Thư Xạ Trị, Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Ung Thư Xạ Trị

Mã AIM 2022 - X Quang

Danh sách Cấp phép trước IFP/SG

Cập nhật danh sách cấp phép trước 2022

 

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu Yêu cầu Cấp phép Trước Tiêu chuẩn - AZ

Mẫu đơn Điều trị Y khoa Nội trú

Mẫu đơn Điều trị Y khoa Ngoại trú

Mẫu đơn Điều trị Sức khỏe Hành vi Nội trú

Mẫu đơn Điều trị Sức khỏe Hành vi Ngoại trú

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung bướu và xét nghiệm di truyền

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày cung cấp dịch vụ hoặc số số đơn vị/ngày trên một bản cấp phép đã có, hãy sử dụng cổng thông tin trên Availity.com hoặc gởi fax Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép đến số 1-888-319-6479. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có​​​​​​​. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép​​​​​​​ mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 866-239-7191

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp cho Nhóm nhỏ: 855-521-9364

 


 

Medicare Advantage

Nguồn lực về Cấp phép

Nguồn thông tin năm 2022 - Thay đổi về quản lý sử dụng

Danh sách Cấp phép trước MA

 

Biểu mẫu

Nộp đơn xin cấp phép về Bright HealthCare với tất cả các dịch vụ MA (trừ dịch vụ Châm cứu và Nắn chỉnh xương) bằng cách gởi fax biểu mẫu dưới đây về 1-888-337-2174.

Mẫu đơn xin Cấp phép gởi Fax MA - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Mẫu Giới thiệu Bệnh nhân MA - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Hướng dẫn Giới thiệu Bệnh nhân MA.

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày nhận dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên một bản cấp phép đã có, xin gọi số 844-926-4522 hoặc gởi fax Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép đến số 1-888-337-2174. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có​​​​​​​. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép​​​​​​​ mới.

Số fax MA: 1-888-337-2174

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp MA: 1-844-926-4522

Nộp đơn xin cấp phép về Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ (ASH) đối với dịch vụ Châm cứu và Nắn chỉnh xương bằng cách truy cập và sử dụng cổng thông tin trực tuyến hoặc mẫu đơn fax của họ.

Để biết thông tin về việc cấp phép hoặc thay đổi nội dung cấp phép, xin liên lạc với Dịch vụ Nhà cung cấp ASH theo số (800) 972-4226.

Thông tin Liên hệ của Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ:

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp: (800) 972-4226 | Số fax: (877) 304-2746

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình (IFP)

Nguồn lực về Cấp phép

Nộp đơn xin cấp phép về Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ (ASH) đối với dịch vụ Châm cứu và Nắn chỉnh xương bằng cách truy cập và sử dụng cổng thông tin trực tuyến hoặc mẫu đơn fax của họ.

Để biết thông tin về việc cấp phép hoặc thay đổi nội dung cấp phép, xin liên lạc với Dịch vụ Nhà cung cấp ASH theo số (800) 972-4226.

Thông tin Liên hệ của Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ:

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp: (800) 972-4226 | Số fax: (877) 304-2746

Danh sách Cấp phép trước IFP/SG

Hill Physician Medical Group - Quận Contra Costa

 • Số điện thoại Dịch vụ Khách hàng của Hill Physicians Medical Group: 1-800-445-5747
 • Để yêu cầu truy cập vào cổng thông tin của nhà cung cấp, hãy hoàn thành

John Muir Physician Network - Quận Contra Costa

 • Số điện thoại (925) 952-2887
 • Fax: (925) 952-2865

Gởi thông tin cấp phép tới Beacon Health về dịch vụ sức khỏe hành vi bằng cách truy cập trang mạng của họ bên dưới:

 • Số điện thoại của Beacon dành cho hội viên và nhà cung cấp: 866-402-7483

Để biết thông tin về việc cấp phép hoặc thay đổi nội dung cấp phép, xin liên lạc với Dịch vụ Nhà cung cấp ASH theo số (800) 972-4226.

Thông tin Liên hệ của Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ:
Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp: (800) 972-4226 | Số fax: (877) 304-2746

Để gởi thông tin cấp phép cho dịch vụ chăm sóc hoặc cấy ghép ngoài mạng lưới tới Bright HealthCare, hãy gởi fax biểu mẫu dưới đây đến số 1-877-438-6832.

 

Biểu mẫu

Mẫu đơn Cấp phép gởi qua Fax

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 844-926-4525

 

Medicare Advantage

Nguồn lực về Cấp phép

Danh sách Cấp phép trước MA

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp MA: 844-926-4522

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình (IFP) hoặc Nhóm nhỏ

Nguồn lực về Cấp phép

Để nộp đơn xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ ngoại trừ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng sử dụng các biểu mẫu fax dưới đây hoặc gởi bằng hình thức điện tử qua .

Để nộp đơn xin cấp phép cho các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung thư và xét nghiệm di truyền, xin truy cập , hoặc gọi cho AIM theo số (833) 305-1802, Thứ Hai - Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 7 giờ tối CT, trừ các ngày lễ. Nếu cần thay đổi cấp phép, vui lòng sử dụng hoặc gọi tới tổng đài của họ. Lưu ý: Ngày dịch vụ là không thể thay đổi hay gia hạn trong đơn cấp phép.

 

Cổng thông tin về cấp phép trước được thiết kế lại năm 2022

Nguồn lực AIM 2022 - X Quang, Ung Thư Xạ Trị, Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Ung Thư Xạ Trị

Mã AIM 2022 - X Quang

Danh sách Cấp phép trước IFP/SG

Cập nhật danh sách cấp phép trước 2022

 

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Điều trị Y khoa Nội trú

Mẫu đơn Điều trị Y khoa Ngoại trú

Mẫu đơn Điều trị Sức khỏe Hành vi Nội trú

Mẫu đơn Điều trị Sức khỏe Hành vi Ngoại trú

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung bướu và xét nghiệm di truyền

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày cung cấp dịch vụ hoặc số số đơn vị/ngày trên một bản cấp phép đã có, hãy sử dụng cổng thông tin trên Availity.com hoặc gởi fax Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép đến số 1-888-319-6479. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có​​​​​​​. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép​​​​​​​ mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 866-239-7191

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp cho Nhóm nhỏ: 855-521-9364

 


 

Medicare Advantage

Nguồn lực về Cấp phép

Nguồn thông tin năm 2022 - Thay đổi về quản lý sử dụng

Danh sách Cấp phép trước MA

 

Biểu mẫu

Nộp đơn xin cấp phép về Bright HealthCare với tất cả các dịch vụ MA (trừ dịch vụ Châm cứu và Nắn chỉnh xương) bằng cách gởi fax biểu mẫu dưới đây về 1-888-337-2174.

Mẫu đơn xin Cấp phép gởi Fax MA - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Mẫu Giới thiệu Bệnh nhân MA - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Hướng dẫn Giới thiệu Bệnh nhân MA.

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày nhận dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên một bản cấp phép đã có, xin gọi số 844-926-4522 hoặc gởi fax Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép đến số 1-888-337-2174. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có​​​​​​​. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép​​​​​​​ mới.

Số fax MA: 1-888-337-2174

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp MA: 1-844-926-4522

Nộp đơn xin cấp phép về Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ (ASH) đối với dịch vụ Châm cứu và Nắn chỉnh xương bằng cách truy cập và sử dụng cổng thông tin trực tuyến hoặc mẫu đơn fax của họ.

Để biết thông tin về việc cấp phép hoặc thay đổi nội dung cấp phép, xin liên lạc với Dịch vụ Nhà cung cấp ASH theo số (800) 972-4226.

Thông tin Liên hệ của Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ:

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp: (800) 972-4226 | Số fax: (877) 304-2746

 

Dữ liệu của Bright HealthCare về Duyệt và Từ chối Yêu cầu Cấp phép Trước

Colorado

Theo dự luật cấp phép trước HB19-1211 or C.R.S. § 10-16-112.5, bang Colorado yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ và tổ chức phải công bố dữ liệu cấp phép​​​​​​​ trước.

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình (IFP)

Nguồn lực về Cấp phép

Để nộp đơn xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ ngoại trừ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng sử dụng các biểu mẫu fax dưới đây hoặc gởi bằng hình thức điện tử qua .

Để nộp đơn xin cấp phép cho các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung thư và xét nghiệm di truyền, xin truy cập , hoặc gọi cho AIM theo số (833) 305-1802, Thứ Hai - Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 7 giờ tối CT, trừ các ngày lễ. Nếu cần thay đổi cấp phép, vui lòng sử dụng hoặc gọi tới tổng đài của họ. Lưu ý: Ngày dịch vụ là không thể thay đổi hay gia hạn trong đơn cấp phép.

 

Cổng thông tin về cấp phép trước được thiết kế lại năm 2022

Nguồn lực AIM 2022 - X Quang, Ung Thư Xạ Trị, Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Ung Thư Xạ Trị

Mã AIM 2022 - X Quang

Danh sách Cấp phép trước IFP/SG

Cập nhật danh sách cấp phép trước 2022

 

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Điều trị Y khoa Nội trú

Mẫu đơn Điều trị Y khoa Ngoại trú

Mẫu đơn Điều trị Sức khỏe Hành vi Nội trú

Mẫu đơn Điều trị Sức khỏe Hành vi Ngoại trú

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung bướu và xét nghiệm di truyền

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày cung cấp dịch vụ hoặc số số đơn vị/ngày trên một bản cấp phép đã có, hãy sử dụng cổng thông tin trên Availity.com hoặc gởi fax Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép đến số 1-888-319-6479. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có​​​​​​​. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép​​​​​​​ mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 866-239-7191

 


 

Medicare Advantage

Nguồn lực về Cấp phép

Nguồn thông tin năm 2022 - Thay đổi về quản lý sử dụng

Danh sách Cấp phép trước MA

 

Biểu mẫu

Nộp đơn xin cấp phép về Bright HealthCare với tất cả các dịch vụ MA (trừ dịch vụ Châm cứu và Nắn chỉnh xương) bằng cách gởi fax biểu mẫu dưới đây về 1-888-337-2174.

Mẫu đơn xin Cấp phép gởi Fax MA - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu, Nắn chỉnh xương và Xoa bóp trị liệu.

Mẫu đơn xin Cấp phép gởi Fax MA - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu, Nắn chỉnh xương và Xoa bóp trị liệu.

Hướng dẫn Giới thiệu Bệnh nhân MA.

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày nhận dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên một bản cấp phép đã có, xin gọi số 844-926-4522 hoặc gởi fax Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép đến số 1-888-337-2174. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có​​​​​​​. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép​​​​​​​ mới.

Số fax MA: 1-888-337-2174

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp MA: 1-844-926-4522

Nộp đơn xin cấp phép về Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ (ASH) đối với dịch vụ Châm cứu và Nắn chỉnh xương bằng cách truy cập và sử dụng cổng thông tin trực tuyến hoặc mẫu đơn fax của họ.

Để biết thông tin về việc cấp phép hoặc thay đổi nội dung cấp phép, xin liên lạc với Dịch vụ Nhà cung cấp ASH theo số (800) 972-4226.

Thông tin Liên hệ của Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ:

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp: (800) 972-4226 | Số fax: (877) 304-2746

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình (IFP)

Nguồn lực về Cấp phép

Gởi đề nghị cấp phép bằng cách gởi fax nội dung sau tới số 1-877-438-6832.

Danh sách Cấp phép trước IFP/SG

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Cấp phép gởi qua Fax

Mẫu yêu cầu Thay đổi Bản Cấp phép

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày nhận dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên một bản cấp phép đã có, xin gọi số 844-926-4525 hoặc gởi fax Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép đến số 1-877-438-6832. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có​​​​​​​. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép​​​​​​​ mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 844-926-4525

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình (IFP)

Nguồn lực về Cấp phép

Để nộp đơn xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ ngoại trừ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng sử dụng các biểu mẫu fax dưới đây hoặc gởi bằng hình thức điện tử qua .

Để nộp đơn xin cấp phép cho các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung thư và xét nghiệm di truyền, xin truy cập , hoặc gọi cho AIM theo số (833) 305-1802, Thứ Hai - Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 7 giờ tối CT, trừ các ngày lễ. Nếu cần thay đổi cấp phép, vui lòng sử dụng hoặc gọi tới tổng đài của họ. Lưu ý: Ngày dịch vụ là không thể thay đổi hay gia hạn trong đơn cấp phép.

 

Cổng thông tin về cấp phép trước được thiết kế lại năm 2022

Nguồn lực AIM 2022 - X Quang, Ung Thư Xạ Trị, Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Ung Thư Xạ Trị

Mã AIM 2022 - X Quang

Danh sách Cấp phép trước IFP/SG

Cập nhật danh sách cấp phép trước 2022

 

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Điều trị Y khoa Nội trú

Mẫu đơn Điều trị Y khoa Ngoại trú

Mẫu đơn Điều trị Sức khỏe Hành vi Nội trú

Mẫu đơn Điều trị Sức khỏe Hành vi Ngoại trú

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung bướu và xét nghiệm di truyền

Biểu mẫu giới thiệu gửi bằng fax tại Illinois

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày cung cấp dịch vụ hoặc số số đơn vị/ngày trên một bản cấp phép đã có, hãy sử dụng cổng thông tin trên Availity.com hoặc gởi fax Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép đến số 1-888-319-6479. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có​​​​​​​. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép​​​​​​​ mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 866-239-7191

 


 

Medicare Advantage

Nguồn lực về Cấp phép

Nguồn thông tin năm 2022 - Thay đổi về quản lý sử dụng

Danh sách Cấp phép trước MA

 

Biểu mẫu

Nộp đơn xin cấp phép về Bright HealthCare với tất cả các dịch vụ MA (trừ dịch vụ Châm cứu và Nắn chỉnh xương) bằng cách gởi fax biểu mẫu dưới đây về 1-888-337-2174.

Mẫu đơn xin Cấp phép gởi Fax MA - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Mẫu Giới thiệu Bệnh nhân MA - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Hướng dẫn Giới thiệu Bệnh nhân MA.

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Biểu mẫu giới thiệu gửi bằng fax tại Illinois.

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày nhận dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên một bản cấp phép đã có, xin gọi số 844-926-4522 hoặc gởi fax Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép đến số 1-888-337-2174. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có​​​​​​​. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép​​​​​​​ mới.

Số fax MA: 1-888-337-2174

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp MA: 1-844-926-4522

Nộp đơn xin cấp phép về Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ (ASH) đối với dịch vụ Châm cứu và Nắn chỉnh xương bằng cách truy cập và sử dụng cổng thông tin trực tuyến hoặc mẫu đơn fax của họ.

Để biết thông tin về việc cấp phép hoặc thay đổi nội dung cấp phép, xin liên lạc với Dịch vụ Nhà cung cấp ASH theo số (800) 972-4226.

Thông tin Liên hệ của Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ:

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp: (800) 972-4226 | Số fax: (877) 304-2746

 


 

Tiêu chí Lâm sàng

Các tiêu chí lâm sàng dưới dạng văn bản được đăng tải thông qua trung tâm hội viên

Chương trình bảo hiểm cho Cá nhân và Gia đình hoặc Nhóm nhỏ

Nguồn lực về Cấp phép

Để nộp đơn xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ ngoại trừ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng sử dụng các biểu mẫu fax dưới đây hoặc gởi bằng hình thức điện tử qua

Để nộp đơn xin cấp phép cho các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung thư và xét nghiệm di truyền, xin truy cập , hoặc gọi cho AIM theo số (833) 305-1802, Thứ Hai - Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 7 giờ tối CT, trừ các ngày lễ. Nếu cần thay đổi cấp phép, vui lòng sử dụng hoặc gọi tới tổng đài của họ. Lưu ý: Ngày dịch vụ là không thể thay đổi hay gia hạn trong đơn cấp phép.

 

Nguồn lực AIM 2022 - X Quang, Ung Thư Xạ Trị, Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Ung Thư Xạ Trị

Mã AIM 2022 - X Quang

Danh sách Cấp phép trước IFP/SG

Cập nhật danh sách cấp phép trước 2022

 

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Điều trị Y khoa Nội trú

Mẫu đơn Điều trị Y khoa Ngoại trú

Mẫu đơn Sức khỏe Hành vi

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung bướu và xét nghiệm di truyền

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày cung cấp dịch vụ hoặc số số đơn vị/ngày trên một bản cấp phép đã có, hãy sử dụng cổng thông tin trên Availity.com hoặc gởi fax Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép đến số 1-833-903-1067. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có​​​​​​​. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép​​​​​​​ mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 866-239-7191

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp cho Nhóm nhỏ: 855-521-9364

Medicare Advantage

Nguồn lực về Cấp phép

Nguồn thông tin năm 2022 - Thay đổi về quản lý sử dụng

Danh sách Cấp phép trước MA

 

Biểu mẫu

Nộp đơn xin cấp phép về Bright HealthCare với tất cả các dịch vụ MA (trừ dịch vụ Châm cứu và Nắn chỉnh xương) bằng cách gởi fax biểu mẫu dưới đây về 1-888-337-2174.

Mẫu đơn xin Cấp phép gởi Fax MA - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Mẫu Giới thiệu Bệnh nhân MA - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Hướng dẫn Giới thiệu Bệnh nhân MA.

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày nhận dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên một bản cấp phép đã có, xin gọi số 844-926-4522 hoặc gởi fax Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép đến số 1-888-337-2174. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có​​​​​​​. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép​​​​​​​ mới.

Số fax MA: 1-888-337-2174

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp MA: 1-844-926-4522

Nộp đơn xin cấp phép về Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ (ASH) đối với dịch vụ Châm cứu và Nắn chỉnh xương bằng cách truy cập và sử dụng cổng thông tin trực tuyến hoặc mẫu đơn fax của họ.

Để biết thông tin về việc cấp phép hoặc thay đổi nội dung cấp phép, xin liên lạc với Dịch vụ Nhà cung cấp ASH theo số (800) 972-4226.

Thông tin Liên hệ của Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ:

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp: (800) 972-4226 | Số fax: (877) 304-2746

Chương trình bảo hiểm cho Cá nhân và Gia đình hoặc Nhóm nhỏ

Nguồn lực về Cấp phép

Để nộp đơn xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ ngoại trừ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng sử dụng các biểu mẫu fax dưới đây hoặc gởi bằng hình thức điện tử qua

Để nộp đơn xin cấp phép cho các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung thư và xét nghiệm di truyền, xin truy cập , hoặc gọi cho AIM theo số (833) 305-1802, Thứ Hai - Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 7 giờ tối CT, trừ các ngày lễ. Nếu cần thay đổi cấp phép, vui lòng sử dụng hoặc gọi tới tổng đài của họ. Lưu ý: Ngày dịch vụ là không thể thay đổi hay gia hạn trong đơn cấp phép.

 

Nguồn lực AIM 2022 - X Quang, Ung Thư Xạ Trị, Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Ung Thư Xạ Trị

Mã AIM 2022 - X Quang

Danh sách Cấp phép trước IFP/SG

Cập nhật danh sách cấp phép trước 2022

 

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Điều trị Y khoa Nội trú

Mẫu đơn Điều trị Y khoa Ngoại trú

Mẫu đơn Sức khỏe Hành vi

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung bướu và xét nghiệm di truyền

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày cung cấp dịch vụ hoặc số số đơn vị/ngày trên một bản cấp phép đã có, hãy sử dụng cổng thông tin trên Availity.com hoặc gởi fax Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép đến số 1-833-903-1067. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có​​​​​​​. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép​​​​​​​ mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 866-239-7191

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp cho Nhóm nhỏ: 855-521-9364

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình (IFP)

Nguồn lực về Cấp phép

Để nộp đơn xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ ngoại trừ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng sử dụng các biểu mẫu fax dưới đây hoặc gởi bằng hình thức điện tử qua .

Để nộp đơn xin cấp phép cho các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung thư và xét nghiệm di truyền, xin truy cập , hoặc gọi cho AIM theo số (833) 305-1802, Thứ Hai - Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 7 giờ tối CT, trừ các ngày lễ. Nếu cần thay đổi cấp phép, vui lòng sử dụng hoặc gọi tới tổng đài của họ. Lưu ý: Ngày dịch vụ là không thể thay đổi hay gia hạn trong đơn cấp phép.

 

Cổng thông tin về cấp phép trước được thiết kế lại năm 2022

Nguồn lực AIM 2022 - X Quang, Ung Thư Xạ Trị, Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Ung Thư Xạ Trị

Mã AIM 2022 - X Quang

Danh sách Cấp phép trước IFP/SG

Cập nhật danh sách cấp phép trước 2022

 

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Điều trị Y khoa Nội trú

Mẫu đơn Điều trị Y khoa Ngoại trú

Mẫu đơn Điều trị Sức khỏe Hành vi Nội trú

Mẫu đơn Điều trị Sức khỏe Hành vi Ngoại trú

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung bướu và xét nghiệm di truyền

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày cung cấp dịch vụ hoặc số số đơn vị/ngày trên một bản cấp phép đã có, hãy sử dụng cổng thông tin trên Availity.com hoặc gởi fax Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép đến số 1-888-319-6479. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có​​​​​​​. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép​​​​​​​ mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 866-239-7191

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình

Nguồn lực về Cấp phép

Để nộp đơn xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ ngoại trừ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng sử dụng các biểu mẫu fax dưới đây hoặc gởi bằng hình thức điện tử qua

Để nộp đơn xin cấp phép cho các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung thư và xét nghiệm di truyền, xin truy cập , hoặc gọi cho AIM theo số (833) 305-1802, Thứ Hai - Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 7 giờ tối CT, trừ các ngày lễ. Nếu cần thay đổi cấp phép, vui lòng sử dụng hoặc gọi tới tổng đài của họ. Lưu ý: Ngày dịch vụ là không thể thay đổi hay gia hạn trong đơn cấp phép.

 

Nguồn lực AIM 2022 - X Quang, Ung Thư Xạ Trị, Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Ung Thư Xạ Trị

Mã AIM 2022 - X Quang

Danh sách Cấp phép trước IFP/SG

Cập nhật danh sách cấp phép trước 2022

 

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Điều trị Y khoa Nội trú

Mẫu đơn Điều trị Y khoa Ngoại trú

Mẫu đơn Sức khỏe Hành vi

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung bướu và xét nghiệm di truyền

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày cung cấp dịch vụ hoặc số số đơn vị/ngày trên một bản cấp phép đã có, hãy sử dụng cổng thông tin trên Availity.com hoặc gởi fax Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép đến số 1-833-903-1067. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có​​​​​​​. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép​​​​​​​ mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 866-239-7191

Chương trình bảo hiểm cho Cá nhân và Gia đình hoặc Nhóm nhỏ

Nguồn lực về Cấp phép

Để nộp đơn xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ ngoại trừ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng sử dụng các biểu mẫu fax dưới đây hoặc gởi bằng hình thức điện tử qua

Để nộp đơn xin cấp phép cho các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung thư và xét nghiệm di truyền, xin truy cập , hoặc gọi cho AIM theo số (833) 305-1802, Thứ Hai - Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 7 giờ tối CT, trừ các ngày lễ. Nếu cần thay đổi cấp phép, vui lòng sử dụng hoặc gọi tới tổng đài của họ. Lưu ý: Ngày dịch vụ là không thể thay đổi hay gia hạn trong đơn cấp phép.

 

Nguồn lực AIM 2022 - X Quang, Ung Thư Xạ Trị, Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Ung Thư Xạ Trị

Mã AIM 2022 - X Quang

Danh sách Cấp phép trước IFP/SG

Cập nhật danh sách cấp phép trước 2022

 

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Điều trị Y khoa Nội trú

Mẫu đơn Điều trị Y khoa Ngoại trú

Mẫu đơn Sức khỏe Hành vi

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung bướu và xét nghiệm di truyền

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày cung cấp dịch vụ hoặc số số đơn vị/ngày trên một bản cấp phép đã có, hãy sử dụng cổng thông tin trên Availity.com hoặc gởi fax Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép đến số 1-833-903-1067. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có​​​​​​​. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép​​​​​​​ mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 866-239-7191

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp cho Nhóm nhỏ: 855-521-9364

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình (IFP)

Nguồn lực về Cấp phép

Gởi đề nghị cấp phép bằng cách gởi fax nội dung sau tới số 1-877-438-6832.

Danh sách Cấp phép trước IFP/SG

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Cấp phép gởi qua Fax

Mẫu yêu cầu Thay đổi Bản Cấp phép

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày nhận dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên một bản cấp phép đã có, xin gọi số 844-926-4525 hoặc gởi fax Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép đến số 1-877-438-6832. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có​​​​​​​. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép​​​​​​​ mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 844-926-4525

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình (IFP)

Nguồn lực về Cấp phép

Gởi đề nghị cấp phép bằng cách gởi fax nội dung sau tới số 1-877-438-6832.

Danh sách Cấp phép trước IFP/SG

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Cấp phép gởi qua Fax

Mẫu yêu cầu Thay đổi Bản Cấp phép

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày nhận dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên một bản cấp phép đã có, xin gọi số 844-926-4525 hoặc gởi fax Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép đến số 1-877-438-6832. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có​​​​​​​. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép​​​​​​​ mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 844-926-4525

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình (IFP)

Nguồn lực về Cấp phép

Gởi đề nghị cấp phép bằng cách gởi fax nội dung sau tới số 1-877-438-6832.

Danh sách Cấp phép trước IFP/SG

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Cấp phép gởi qua Fax

Mẫu yêu cầu Thay đổi Bản Cấp phép

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày nhận dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên một bản cấp phép đã có, xin gọi số 844-926-4525 hoặc gởi fax Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép đến số 1-877-438-6832. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có​​​​​​​. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép​​​​​​​ mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 844-926-4525


Nguồn thông tin cho năm 2021

 1. Đăng nhập
 2. Nhấp vào Đăng ký Bệnh nhân | Tìm Cấp phép & Giới thiệu ở góc trái trên cùng của màn hình
 3. Trang Cấp phép & Giới thiệu được hiển thị
 4. Nhấp vào Yêu cầu Cấp phép/Giới thiệu hoặc Cấp phép để bắt đầu yêu cầu cấp phép​​​​​​​ điện tử

Để tham khảo hướng dẫn chi tiết từng bước về cách gửi cấp phép​​​​​​​ bằng phương thức điện tử, vui lòng xem lại hướng dẫn sử dụng trên trong phần payer spaces (phần người thanh toán).

Danh sách Cấp phép Trước Chương trình Bảo hiểm Thương mại - Thị trường Florida

Danh sách Cấp phép Trước Chương trình Bảo hiểm Thương mại - Thị trường NGOÀI Florida

Có thể sử dụng biểu mẫu yêu cầu thay đổi cấp phép khi Nhà Cung cấp cần thay đổi bất kỳ mục nào sau đây trên cấp phép​​​​​​​ hiện tại.

 1. Tên Nhà Cung cấp Dịch vụ hoặc Tên Cơ sở

 2. Ngày Dịch vụ cho một thủ tục theo kế hoạch

 3. Số ngày/đơn vị/lượt thăm khám cần thiết cho một dịch vụ cụ thể

Sử dụng biểu mẫu này" khi bạn cần thay đổi thông tin trong giấy cấp phép​​​​​​​ đang chờ xử lý hoặc đã được duyệt. Vui lòng lưu ý, biểu mẫu không nhằm mục đích thêm mã vào cấp phép​​​​​​​. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép​​​​​​​ mới.

Bạn có thể gửi giấy giới thiệu quản lý ca bệnh Case Management Bright HealthCare qua điện thoại hoặc fax bằng cách sử dụng Biểu mẫu Giới thiệu Quản lý Ca bệnh. Yêu cầu IFP qua điện thoại số: 1-888-658-6818 Yêu cầu MA qua điện thoại số: 1-888-668-0804 Gửi qua fax số: 1-833-903-1607

Colorado

Theo dự luật cấp phép trước HB19-1211 or C.R.S. § 10-16-112.5, bang Colorado yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ và tổ chức phải công bố dữ liệu cấp phép​​​​​​​ trước.