Quản lý sử dụng

Bắt đầu từ ngày 1/1/2023, Bright HealthCare sẽ ngừng cung cấp Chương trình Bảo hiểm cho Cá nhân và Gia đình*, và cũng sẽ ngừng cung cấp các sản phẩm Medicare Advantage bên ngoài California. Các Chương trình Bảo hiểm theo Nhóm nhỏ vẫn tiếp tục được cung cấp tại Arizona, Colorado, Nebraska và Tennessee trong một thời gian trong năm 2023. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập brighthealthcare.com/markets.

*Trừ khu vực Texas, với những hội viên đã mua chương trình bảo hiểm bên ngoài Sàn giao dịch.


Bạn cần gửi yêu cầu cấp phép trước?

Vui lòng xem lại Hướng dẫn nộp đơn yêu cầu cho phép để biết tổng quan về cách thức và địa điểm nộp đơn yêu cầu cho phép, dựa trên trạng thái của hội viên và loại dịch vụ.


Nếu bạn đang gửi một yêu cầu sự cho phép hồi tố cho các dịch vụ đã cung cấp trong năm 2022, vui lòng tham khảo tài nguyên của năm 2022 .

Với các Ngày cung cấp Dịch vụ trong năm 2023, vui lòng chọn tiểu bang của hội viên dưới đây

Doanh nghiệp nhỏ

Nguồn lực về Cấp phép

Để yêu cầu sự cho phép cho tất cả các dịch vụ ngoại trừ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng:

 • Nộp bằng phương thức điện tử qua Availity.com (phương thức ưu tiên), HOẶC
 • Gửi Đơn Yêu cầu Cho phép Trước qua Fax tới 888-319-6479

Danh sách Cho phép Trước (IFP/SG - tháng 10 năm 2022)
Mã nghiên cứu/thử nghiệm

 

Carelon Medical Benefits Management (trước đây là AIM Specialty Health):

Để nộp đơn xin phép cho chẩn đoán/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung thư và xét nghiệm di truyền, vui lòng truy cập Cổng thông tin dành cho nhà cung cấp hoặc gọi cho Carelon Medical Benefits Management theo số (833) 305-1802, Thứ Hai-Thứ Sáu 7SA-7CH giờ Miền Trung, trừ ngày lễ. Nếu cần thay đổi sự cho phép, vui lòng sử dụng Cổng thông tin dành cho nhà cung cấp hoặc gọi cho tổng đài của họ. Lưu ý: Ngày dịch vụ là không thể thay đổi hay gia hạn trong đơn cấp phép.
 

 

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu Yêu cầu Cấp phép Trước Tiêu chuẩn - AZ

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung bướu và xét nghiệm di truyền

 

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày cung cấp dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên nội dung cho phép hiện tại, hãy sử dụng cổng thông tin tại trang Availity.com hoặc gửi Đơn Yêu cầu Thay đổi Cho phép qua fax tới số 1-888-319-6479. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp Nhóm nhỏ: 855-521-9364

Doanh nghiệp nhỏ

Nguồn lực về Cấp phép

 

Để nộp đơn xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ ngoại trừ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng:

 • Nộp bằng phương thức điện tử qua Availity.com (phương thức ưu tiên), HOẶC
 • Gửi Đơn Yêu cầu Cho phép Trước qua Fax tới 888-319-6479

 

Danh sách Cho phép Trước (IFP/SG - tháng 10 năm 2022)
Mã nghiên cứu/thử nghiệm

Carelon Medical Benefits Management (trước đây là AIM Specialty Health):

Để nộp đơn xin phép cho dịch vụ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng truy cập Cổng thông tinh dành cho nhà cung cấp, hoặc gọi cho Carelon Medical Benefits Management theo số (833) 305-1802, Thứ Hai-Thứ Sáu 7SA-7CH giờ Miền Trung, không bao gồm ngày lễ. Nếu cần thay đổi sự cho phép, vui lòng sử dụng Cổng thông tin dành cho nhà cung cấp hoặc gọi cho tổng đài của họ. Lưu ý: Ngày dịch vụ là không thể thay đổi hay gia hạn trong đơn cấp phép.

 

 

Biểu mẫu & Thông tin

 

Mẫu đơn Cấp phép trước gởi qua Fax

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung bướu và xét nghiệm di truyền

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày cung cấp dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên nội dung cho phép hiện tại, hãy sử dụng cổng thông tin tại trang Availity.com hoặc gửi Đơn Yêu cầu Thay đổi Cho phép qua fax tới số 1-888-319-6479. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

 

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp Nhóm nhỏ: 855-521-9364

Doanh nghiệp nhỏ

Nguồn lực về Cấp phép

 

Để nộp đơn xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ ngoại trừ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng:

Danh sách Cho phép Trước (IFP/SG - tháng 10 năm 2022)

Mã nghiên cứu/thử nghiệm

Carelon Medical Benefits Management (trước đây là AIM Specialty Health):

Để nộp đơn xin phép cho chẩn đoán/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung thư và xét nghiệm di truyền, vui lòng truy cập Cổng thông tin dành cho nhà cung cấp hoặc gọi cho Carelon Medical Benefits Management theo số (833) 305-1802, Thứ Hai-Thứ Sáu 7SA-7CH giờ Miền Trung, trừ ngày lễ. Nếu cần thay đổi sự cho phép, vui lòng sử dụng Cổng thông tin dành cho nhà cung cấp hoặc gọi cho tổng đài của họ. Lưu ý: Ngày dịch vụ là không thể thay đổi hay gia hạn trong đơn cấp phép.

 

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Cấp phép trước gởi qua Fax

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung bướu và xét nghiệm di truyền

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày cung cấp dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên nội dung cho phép hiện tại, hãy sử dụng cổng thông tin tại trang Availity.com hoặc gửi Đơn Yêu cầu Thay đổi Cho phép qua fax tới số 1-888-319-6479. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

 

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp Nhóm nhỏ: 855-521-9364

Doanh nghiệp nhỏ

Nguồn lực về Cấp phép

 

Để nộp đơn xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ ngoại trừ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng:

Danh sách Cho phép Trước (IFP/SG - tháng 10 năm 2022)
Mã nghiên cứu/thử nghiệm

Carelon Medical Benefits Management (trước đây là AIM Specialty Health):

Để nộp đơn xin phép cho chẩn đoán/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung thư và xét nghiệm di truyền, vui lòng truy cập Cổng thông tin dành cho nhà cung cấp hoặc gọi cho Carelon Medical Benefits Management theo số (833) 305-1802, Thứ Hai-Thứ Sáu 7SA-7CH giờ Miền Trung, trừ ngày lễ. Nếu cần thay đổi sự cho phép, vui lòng sử dụng Cổng thông tin dành cho nhà cung cấp hoặc gọi cho tổng đài của họ. Lưu ý: Ngày dịch vụ là không thể thay đổi hay gia hạn trong đơn cấp phép.

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Cấp phép trước gởi qua Fax

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung bướu và xét nghiệm di truyền

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày cung cấp dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên nội dung cho phép hiện tại, hãy sử dụng cổng thông tin tại trang Availity.com hoặc gửi Đơn Yêu cầu Thay đổi Cho phép qua fax tới số 1-888-319-6479. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

 

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp Nhóm nhỏ: 855-521-9364

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình (IFP)

Nguồn lực về Cấp phép

 

Để gửi yêu cầu cho phép, vui lòng:

 • Gửi bằng phương thức điện tử qua Availity.com (phương thức ưu tiên), HOẶC
 • Gởi fax Biểu mẫu Fax Cấp phép dưới đây đến số 1-877-438-6832.

Danh sách Cho phép trước IFP/SG tháng 10 năm 2022 - TX

Mã nghiên cứu/thử nghiệm

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Cấp phép gởi qua Fax

Mẫu yêu cầu Thay đổi Bản Cấp phép

Câu hỏi thường gặp về Thẻ Texas Gold

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày nhận dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên nội dung cho phép đã có, vui lòng gọi cho số 844-926-4525 hoặc gửi fax Đơn Yêu cầu Thay đổi Cho phép đến số 1-877-438-6832. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

 

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 844-926-4525

 

Số liệu thống kê của Bright Health liên quan tới tỷ lệ từ chối và phê duyệt sự cho phép trước cho 2022 (Quy tắc TAC 19.1718)

 

Nguồn thông tin cho năm 2022

Bạn có thể xem Hướng dẫn Gửi Yêu cầu Cho phép để xem tổng quan cách thức và nơi gửi yêu cầu cho phép, theo tiểu bang và loại dịch vụ của hội viên.

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình

Nguồn lực về Cấp phép

Để nộp đơn xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ ngoại trừ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng:

 • Nộp bằng phương thức điện tử qua Availity.com (phương thức ưu tiên), HOẶC
 • Sử dụng các biểu mẫu fax dưới đây.

Để gửi thư cấp phép cho dịch vụ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng truy cập ProviderPortal của AIM," hoặc gọi cho AIM theo số (833) 305-1802, Thứ Hai - Thứ Sáu 7 sáng -7 chiều giờ CT, không bao gồm ngày lễ. Nếu cần thay đổi cấp phép, vui lòng sử dụng ProviderPortal của AIM hoặc gọi tới tổng đài của họ. Lưu ý: Ngày dịch vụ là không thể thay đổi hay gia hạn trong đơn cấp phép.

Nguồn lực AIM 2022 - X Quang, Ung Thư Xạ Trị, Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Ung Thư Xạ Trị

Mã AIM 2022 - X Quang

MỚI - Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 10/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 1/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 7/2022

Cập nhật danh sách cấp phép trước 2022

Mã nghiên cứu/thử nghiệm

 

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Cấp phép trước gởi qua Fax

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung bướu và xét nghiệm di truyền

Hướng dẫn Yêu cầu Cấp phép về Bệnh máu khó đông

Mẫu Yêu cầu Cấp phép Bổ sung về Bệnh máu khó đông

Mẫu Đánh giá Ca bệnh Máu khó đông

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày cung cấp dịch vụ hoặc số số đơn vị/ngày trên một bản cấp phép đã có, hãy sử dụng cổng thông tin trên Availity.com hoặc gởi fax Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép đến số 1-888-319-6479. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 866-239-7191

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình (IFP) hoặc Nhóm nhỏ

Nguồn lực về Cấp phép

Để nộp đơn xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ ngoại trừ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng:

 • Nộp bằng phương thức điện tử qua Availity.com (phương thức ưu tiên), HOẶC
 • Sử dụng các biểu mẫu fax dưới đây.

Để gửi yêu cầu cho phép chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng truy cập Cổng thông tin Nhà cung cấp của AIM hoặc gọi cho AIM theo số (833) 305-1802, Thứ Hai - Thứ Sáu 7 SA - 7 CH theo giờ CT, không bao gồm ngày lễ. Nếu cần thay đổi cấp phép, vui lòng sử dụng ProviderPortal của AIM hoặc gọi tới tổng đài của họ. Lưu ý: Ngày dịch vụ là không thể thay đổi hay gia hạn trong đơn cấp phép.

 

Cổng thông tin về cấp phép trước được thiết kế lại năm 2022

Nguồn lực AIM 2022 - X Quang, Ung Thư Xạ Trị, Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Ung Thư Xạ Trị

Mã AIM 2022 - X Quang

MỚI - Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 10/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 1/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 7/2022

Cập nhật danh sách cấp phép trước 2022

Mã nghiên cứu/thử nghiệm

 

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu Yêu cầu Cấp phép Trước Tiêu chuẩn - AZ

Mẫu đơn Cấp phép trước gởi qua Fax

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung bướu và xét nghiệm di truyền

Hướng dẫn Yêu cầu Cấp phép về Bệnh máu khó đông

Mẫu Yêu cầu Cấp phép Bổ sung về Bệnh máu khó đông

Mẫu Đánh giá Ca bệnh Máu khó đông

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày cung cấp dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên nội dung cho phép hiện tại, hãy sử dụng cổng thông tin tại trang Availity.com hoặc gửi Đơn Yêu cầu Thay đổi Cho phép qua fax tới số 1-888-319-6479. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 866-239-7191

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp Nhóm nhỏ: 855-521-9364

 


 

Medicare Advantage

Nguồn lực về Cấp phép

Nguồn thông tin năm 2022 - Thay đổi về quản lý sử dụng

MỚI - Danh sách cấp phép trước MA tháng 10/2022

Danh sách cấp phép trước MA tháng 1/2022

Danh sách cấp phép trước MA tháng 7/2022

 

Biểu mẫu

Gửi yêu cầu cho phép đến Bright HealthCare cho tất cả các dịch vụ MA (trừ dịch vụ Châm cứu và Nắn chỉnh xương) bằng phương thức điện tử qua Availity.com hoặc gửi fax cho đơn dưới đây đến số 1-888-337-2174.

Mẫu đơn xin Cấp phép gởi Fax MA - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Mẫu Giới thiệu Bệnh nhân MA - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Hướng dẫn Giới thiệu Bệnh nhân MA.

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Hướng dẫn Yêu cầu Cấp phép về Bệnh máu khó đông

Mẫu Yêu cầu Cấp phép Bổ sung về Bệnh máu khó đông

Mẫu Đánh giá Ca bệnh Máu khó đông

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày nhận dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên nội dung cho phép đã có, vui lòng gọi cho số 844-926-4522 hoặc gửi fax Đơn Yêu cầu Thay đổi Cho phép đến số 1-888-337-2174. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

Số fax MA: 1-888-337-2174

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp MA: 1-844-926-4522

Nộp đơn xin cấp phép về Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ (ASH) đối với dịch vụ Châm cứu và Nắn chỉnh xương bằng cách truy cập trang mạng của ASH và sử dụng cổng thông tin trực tuyến hoặc mẫu đơn gởi fax của họ.

Nếu bạn có câu hỏi về việc cho phép hoặc thay đổi nội dung cho phép, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Nhà cung cấp ASH theo số (800) 972-4226.

Thông tin Liên hệ của Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ:

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp: (800) 972-4226 | Số Fax: (877) 304-2746

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình (IFP)

Nguồn lực về Cấp phép

Nộp thư cấp phép về Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ (ASH) đối với dịch vụ Châm cứu và Nắn chỉnh xương bằng cách truy cập trang mạng của ASH" và sử dụng cổng thông tin trực tuyến của họ hoặc gừi mẫu qua fax.

Nếu bạn có câu hỏi về việc cho phép hoặc thay đổi nội dung cho phép, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Nhà cung cấp ASH theo số (800) 972-4226.

Thông tin Liên hệ của Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ:

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp: (800) 972-4226 | Số Fax: (877) 304-2746

MỚI - Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 10/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 1/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 7/2022

Mã nghiên cứu/thử nghiệm

Hill Physician Medical Group - Quận Contra Costa

John Muir Physician Network - Quận Contra Costa

Gởi thông tin cấp phép tới Beacon Health về dịch vụ sức khỏe hành vi bằng cách truy cập trang mạng của họ bên dưới:

Để gửi yêu cầu cho phép cho dịch vụ chăm sóc hoặc cấy ghép ngoài mạng lưới tới Bright HealthCare, vui lòng gửi fax cho đơn dưới đây đến số 1-877-438-6832.

 

Biểu mẫu

Mẫu đơn Cấp phép gởi qua Fax

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 844-926-4525

 

Medicare Advantage

Nguồn lực về Cấp phép

MỚI - Danh sách cấp phép trước MA tháng 10/2022

Danh sách cấp phép trước MA tháng 1/2022

Danh sách cấp phép trước MA tháng 7/2022

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp MA: 844-926-4522

 

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình (IFP) hoặc Nhóm nhỏ

Nguồn lực về Cấp phép

Để nộp đơn xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ ngoại trừ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng:

 • Nộp bằng phương thức điện tử qua Availity.com (phương thức ưu tiên), HOẶC
 • Sử dụng các biểu mẫu fax dưới đây.

Để gửi yêu cầu cho phép chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng truy cập Cổng thông tin Nhà cung cấp của AIM hoặc gọi cho AIM theo số (833) 305-1802, Thứ Hai - Thứ Sáu 7 SA - 7 CH theo giờ CT, không bao gồm ngày lễ. Nếu cần thay đổi cấp phép, vui lòng sử dụng ProviderPortal của AIM hoặc gọi tới tổng đài của họ. Lưu ý: Ngày dịch vụ là không thể thay đổi hay gia hạn trong đơn cấp phép.

 

Cổng thông tin về cấp phép trước được thiết kế lại năm 2022

Nguồn lực AIM 2022 - X Quang, Ung Thư Xạ Trị, Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Ung Thư Xạ Trị

Mã AIM 2022 - X Quang

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 1/2022

MỚI - Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 10/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 7/2022

Cập nhật danh sách cấp phép trước 2022

Mã nghiên cứu/thử nghiệm

 

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Cấp phép trước gởi qua Fax

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung bướu và xét nghiệm di truyền

Hướng dẫn Yêu cầu Cấp phép về Bệnh máu khó đông

Mẫu Yêu cầu Cấp phép Bổ sung về Bệnh máu khó đông

Mẫu Đánh giá Ca bệnh Máu khó đông

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày cung cấp dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên nội dung cho phép hiện tại, hãy sử dụng cổng thông tin tại trang Availity.com hoặc gửi Đơn Yêu cầu Thay đổi Cho phép qua fax tới số 1-888-319-6479. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 866-239-7191

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp Nhóm nhỏ: 855-521-9364

 


 

Medicare Advantage

Nguồn lực về Cấp phép

Nguồn thông tin năm 2022 - Thay đổi về quản lý sử dụng

MỚI - Danh sách cấp phép trước MA tháng 10/2022

Danh sách cấp phép trước MA tháng 1/2022

Danh sách cấp phép trước MA tháng 7/2022

 

Biểu mẫu

Gửi yêu cầu cho phép đến Bright HealthCare cho tất cả các dịch vụ MA (trừ dịch vụ Châm cứu và Nắn chỉnh xương) bằng phương thức điện tử qua Availity.com hoặc gửi fax cho đơn dưới đây đến số 1-888-337-2174.

Mẫu đơn xin Cấp phép gởi Fax MA - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Mẫu Giới thiệu Bệnh nhân MA - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Hướng dẫn Giới thiệu Bệnh nhân MA.

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Hướng dẫn Yêu cầu Cấp phép về Bệnh máu khó đông

Mẫu Yêu cầu Cấp phép Bổ sung về Bệnh máu khó đông

Mẫu Đánh giá Ca bệnh Máu khó đông

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày nhận dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên nội dung cho phép đã có, vui lòng gọi cho số 844-926-4522 hoặc gửi fax Đơn Yêu cầu Thay đổi Cho phép đến số 1-888-337-2174. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

Số fax MA: 1-888-337-2174

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp MA: 1-844-926-4522

Nộp đơn xin cấp phép về Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ (ASH) đối với dịch vụ Châm cứu và Nắn chỉnh xương bằng cách truy cập trang mạng của ASH và sử dụng cổng thông tin trực tuyến hoặc mẫu đơn gởi fax của họ.

Nếu bạn có câu hỏi về việc cho phép hoặc thay đổi nội dung cho phép, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Nhà cung cấp ASH theo số (800) 972-4226.

Thông tin Liên hệ của Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ:

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp: (800) 972-4226 | Số Fax: (877) 304-2746

 

Dữ liệu của Bright HealthCare về Duyệt và Từ chối Yêu cầu Cấp phép Trước

Colorado

Theo dự luật cấp phép trước HB19-1211 or C.R.S. § 10-16-112.5, bang Colorado yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ và tổ chức phải công bố dữ liệu cấp phép trước.

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình (IFP)

Nguồn lực về Cấp phép

Để nộp đơn xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ ngoại trừ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng:

 • Nộp bằng phương thức điện tử qua Availity.com (phương thức ưu tiên), HOẶC
 • Sử dụng các biểu mẫu fax dưới đây.

Để gửi yêu cầu cho phép chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng truy cập Cổng thông tin Nhà cung cấp của AIM hoặc gọi cho AIM theo số (833) 305-1802, Thứ Hai - Thứ Sáu 7 SA - 7 CH theo giờ CT, không bao gồm ngày lễ. Nếu cần thay đổi cấp phép, vui lòng sử dụng ProviderPortal của AIM hoặc gọi tới tổng đài của họ. Lưu ý: Ngày dịch vụ là không thể thay đổi hay gia hạn trong đơn cấp phép.

 

Cổng thông tin về cấp phép trước được thiết kế lại năm 2022

Nguồn lực AIM 2022 - X Quang, Ung Thư Xạ Trị, Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Ung Thư Xạ Trị

Mã AIM 2022 - X Quang

MỚI - Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 10/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 1/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 7/2022

Cập nhật danh sách cấp phép trước 2022

Mã nghiên cứu/thử nghiệm

 

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Cấp phép trước gởi qua Fax

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung bướu và xét nghiệm di truyền

Hướng dẫn Yêu cầu Cấp phép về Bệnh máu khó đông

Mẫu Yêu cầu Cấp phép Bổ sung về Bệnh máu khó đông

Mẫu Đánh giá Ca bệnh Máu khó đông

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày cung cấp dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên nội dung cho phép hiện tại, hãy sử dụng cổng thông tin tại trang Availity.com hoặc gửi Đơn Yêu cầu Thay đổi Cho phép qua fax tới số 1-888-319-6479. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 866-239-7191

 


 

Medicare Advantage

Nguồn lực về Cấp phép

Nguồn thông tin năm 2022 - Thay đổi về quản lý sử dụng

MỚI - Danh sách cấp phép trước MA tháng 10/2022

Danh sách cấp phép trước MA tháng 1/2022

Danh sách cấp phép trước MA tháng 7/2022

 

Biểu mẫu

Gửi yêu cầu cho phép đến Bright HealthCare cho tất cả các dịch vụ MA (trừ dịch vụ Châm cứu và Nắn chỉnh xương) bằng phương thức điện tử qua Availity.com hoặc gửi fax cho đơn dưới đây đến số 1-888-337-2174.

Mẫu đơn xin Cấp phép gởi Fax MA - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu, Nắn chỉnh xương và Xoa bóp trị liệu.

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Hướng dẫn Yêu cầu Cấp phép về Bệnh máu khó đông

Mẫu Yêu cầu Cấp phép Bổ sung về Bệnh máu khó đông

Mẫu Đánh giá Ca bệnh Máu khó đông

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày nhận dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên nội dung cho phép đã có, vui lòng gọi cho số 844-926-4522 hoặc gửi fax Đơn Yêu cầu Thay đổi Cho phép đến số 1-888-337-2174. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

Số fax MA: 1-888-337-2174

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp MA: 1-844-926-4522

Nộp đơn xin cấp phép về Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ (ASH) đối với dịch vụ Châm cứu và Nắn chỉnh xương bằng cách truy cập trang mạng của ASH và sử dụng cổng thông tin trực tuyến hoặc mẫu đơn gởi fax của họ.

Nếu bạn có câu hỏi về việc cho phép hoặc thay đổi nội dung cho phép, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Nhà cung cấp ASH theo số (800) 972-4226.

Thông tin Liên hệ của Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ:

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp: (800) 972-4226 | Số Fax: (877) 304-2746

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình (IFP)

Nguồn lực về Cấp phép

Để xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ, ngoại trừ dịch vụ thuốc chuyên khoa y tế, vui lòng:

 • Gửi bằng phương thức điện tử qua Availity.com (phương thức ưu tiên), HOẶC
 • Gởi fax Biểu mẫu Fax Cấp phép dưới đây đến số 1-877-438-6832.

Gửi yêu cầu cấp phép cho các loại thuốc này của nhà thuốc chuyên khoa y tế đến Magellan Rx theo các cách sau:

Với yêu cầu không khẩn cấp, vui lòng liên hệ với Magellan Rx qua cổng thông tin nhà cung cấp hoặc qua điện thoại:

 • Cổng thông tin nhà cung cấp: Nếu nhà cung cấp ký hợp đồng trực tiếp với Bright HealthCare, hãy đăng nhập vào MRxGateway.com và nhấp vào Request Prior Authorizations (Yêu cầu cho phép trước)
 • Điện thoại: Gọi cho Magellan Rx theo số 800-424-2804* từ 8:00 SA đến 6:00 CH, theo giờ địa phương, các ngày thường trong tuần.

Với yêu cầu khẩn cấp**, vui lòng gọi cho Magellan Rx theo số 800-424-2804*. Đường dây hoạt động 24/7.

*Số điện thoại hoạt động từ 1/10/2022.

**Yêu cầu khẩn cấp có nghĩa là việc thực hiện theo khung thời gian tiêu chuẩn có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng hoặc sức khỏe của hội viên hoặc khả năng lấy lại chức năng tối đa của hội viên.

 

MỚI - Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 10/2022 - TX, VA, GA, UT

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 1/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 7/2022

Mã nghiên cứu/thử nghiệm

10/1 Danh sách thuốc kê toa Magellan

Câu hỏi thường gặp về chương trình thuốc kê toa Magellan

Đào tạo nhà cung cấp thuốc kê toa Magellan

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Cấp phép gởi qua Fax

Mẫu yêu cầu Thay đổi Bản Cấp phép

Hướng dẫn Yêu cầu Cấp phép về Bệnh máu khó đông

Mẫu Yêu cầu Cấp phép Bổ sung về Bệnh máu khó đông

Mẫu Đánh giá Ca bệnh Máu khó đông

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày nhận dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên nội dung cho phép đã có, vui lòng gọi cho số 844-926-4525 hoặc gửi fax Đơn Yêu cầu Thay đổi Cho phép đến số 1-877-438-6832. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 844-926-4525

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình (IFP)

Nguồn lực về Cấp phép

Để nộp đơn xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ ngoại trừ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng:

 • Nộp bằng phương thức điện tử qua Availity.com (phương thức ưu tiên), HOẶC
 • Sử dụng các biểu mẫu fax dưới đây.

Để gửi yêu cầu cho phép cho dịch vụ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng truy cập Cổng thông tin Nhà cung cấp của AIM hoặc gọi cho AIM theo số (833) 305-1802(tel:(833) 305-1802), Thứ Hai - Thứ Sáu 7 SA - 7 CH theo giờ CT, không bao gồm ngày lễ. Nếu cần thay đổi cấp phép, vui lòng sử dụng ProviderPortal của AIM hoặc gọi tới tổng đài của họ. Lưu ý: Ngày dịch vụ là không thể thay đổi hay gia hạn trong đơn cấp phép.

 

Cổng thông tin về cấp phép trước được thiết kế lại năm 2022

Nguồn lực AIM 2022 - X Quang, Ung Thư Xạ Trị, Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Ung Thư Xạ Trị

Mã AIM 2022 - X Quang

MỚI - Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 10/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 1/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 7/2022

Cập nhật danh sách cấp phép trước 2022

Mã nghiên cứu/thử nghiệm

 

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Cấp phép trước gởi qua Fax

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung bướu và xét nghiệm di truyền

Hướng dẫn Yêu cầu Cấp phép về Bệnh máu khó đông

Mẫu Yêu cầu Cấp phép Bổ sung về Bệnh máu khó đông

Mẫu Đánh giá Ca bệnh Máu khó đông

Bảo hiểm xét nghiệm Dấu ấn sinh học

 

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày cung cấp dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên nội dung cho phép hiện tại, hãy sử dụng cổng thông tin tại trang Availity.com hoặc gửi Đơn Yêu cầu Thay đổi Cho phép qua fax tới số 1-888-319-6479. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

 

 

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 866-239-7191

 

Dữ liệu của Bright HealthCare về Duyệt và Từ chối Yêu cầu Cấp phép Trước
Illinois

 


 

Medicare Advantage

Nguồn lực về Cấp phép

Nguồn thông tin năm 2022 - Thay đổi về quản lý sử dụng

MỚI - Danh sách cấp phép trước MA tháng 10/2022

Danh sách cấp phép trước MA tháng 1/2022

Danh sách cấp phép trước MA tháng 7/2022

 

Biểu mẫu

Gửi yêu cầu cho phép đến Bright HealthCare cho tất cả các dịch vụ MA (trừ dịch vụ Châm cứu và Nắn chỉnh xương) bằng phương thức điện tử qua Availity.com hoặc gửi fax cho đơn dưới đây đến số 1-888-337-2174.

Mẫu đơn xin Cấp phép gởi Fax MA - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Mẫu Giới thiệu Bệnh nhân MA - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Hướng dẫn Giới thiệu Bệnh nhân MA.

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Biểu mẫu giới thiệu gửi bằng fax tại Illinois.

Hướng dẫn Yêu cầu Cấp phép về Bệnh máu khó đông

Mẫu Yêu cầu Cấp phép Bổ sung về Bệnh máu khó đông

Mẫu Đánh giá Ca bệnh Máu khó đông

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày nhận dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên nội dung cho phép đã có, vui lòng gọi số 844-926-4522 hoặc gửi fax cho Đơn Yêu cầu Thay đổi Cho phép đến số 1-888-337-2174. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

Số fax MA: 1-888-337-2174

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp MA: 1-844-926-4522

Nộp đơn xin cấp phép về Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ (ASH) đối với dịch vụ Châm cứu và Nắn chỉnh xương bằng cách truy cập trang mạng của ASH và sử dụng cổng thông tin trực tuyến hoặc mẫu đơn gởi fax của họ.

Nếu bạn có câu hỏi về việc cho phép hoặc thay đổi nội dung cho phép, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Nhà cung cấp ASH theo số (800) 972-4226.

Thông tin Liên hệ của Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ:

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp: (800) 972-4226 | Số Fax: (877) 304-2746

 


 

Tiêu chí Lâm sàng

Các tiêu chí lâm sàng dưới dạng văn bản được đăng tải thông qua cổng thông tin nhà cung cấptrung tâm hội viên

Chương trình bảo hiểm cho Cá nhân và Gia đình hoặc Nhóm nhỏ

Nguồn lực về Cấp phép

Để nộp đơn xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ ngoại trừ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng:

 • Nộp bằng phương thức điện tử qua Availity.com (phương thức ưu tiên), HOẶC
 • Sử dụng các biểu mẫu fax dưới đây.

Để gửi yêu cầu cho phép chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng truy cập Cổng thông tin Nhà cung cấp của AIM hoặc gọi cho AIM theo số (833) 305-1802, Thứ Hai - Thứ Sáu 7 SA - 7 CH theo giờ CT, không bao gồm ngày lễ. Nếu cần thay đổi cấp phép, vui lòng sử dụng ProviderPortal của AIM hoặc gọi tới tổng đài của họ. Lưu ý: Ngày dịch vụ là không thể thay đổi hay gia hạn trong đơn cấp phép.

 

Nguồn lực AIM 2022 - X Quang, Ung Thư Xạ Trị, Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Ung Thư Xạ Trị

Mã AIM 2022 - X Quang

MỚI - Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 10/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 1/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 7/2022

Cập nhật danh sách cấp phép trước 2022

Mã nghiên cứu/thử nghiệm

 

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Cấp phép trước gởi qua Fax

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung bướu và xét nghiệm di truyền

Hướng dẫn Yêu cầu Cấp phép về Bệnh máu khó đông

Mẫu Yêu cầu Cấp phép Bổ sung về Bệnh máu khó đông

Mẫu Đánh giá Ca bệnh Máu khó đông

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày cung cấp dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên nội dung cho phép hiện tại, hãy sử dụng cổng thông tin tại trang Availity.com hoặc gửi Đơn Yêu cầu Thay đổi Cho phép qua fax tới số 1-888-319-6479. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 866-239-7191

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp Nhóm nhỏ: 855-521-9364

Medicare Advantage

Nguồn lực về Cấp phép

Nguồn thông tin năm 2022 - Thay đổi về quản lý sử dụng

MỚI - Danh sách cấp phép trước MA tháng 10/2022

Danh sách cấp phép trước MA tháng 1/2022

Danh sách cấp phép trước MA tháng 7/2022

 

Biểu mẫu

Gửi cấp phép đến Bright HealthCare cho tất cả các dịch vụ MA (trừ dịch vụ Châm cứu và Nắn chỉnh xương) bằng phương thức điện tử đến Availity.com hoặc gửi fax cho biểu mẫu dưới đây đến số 1-888-337-2174.

Mẫu đơn xin Cấp phép gởi Fax MA - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Mẫu Giới thiệu Bệnh nhân MA - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Hướng dẫn Giới thiệu Bệnh nhân MA.

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ Châm cứu và Nắn chỉnh xương.

Hướng dẫn Yêu cầu Cấp phép về Bệnh máu khó đông

Mẫu Yêu cầu Cấp phép Bổ sung về Bệnh máu khó đông

Mẫu Đánh giá Ca bệnh Máu khó đông

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày nhận dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên nội dung cho phép đã có, vui lòng gọi cho số 844-926-4522 hoặc gửi fax Đơn Yêu cầu Thay đổi Cho phép đến số 1-888-337-2174. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

Số fax MA: 1-888-337-2174

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp MA: 1-844-926-4522

Nộp đơn xin cấp phép về Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ (ASH) đối với dịch vụ Châm cứu và Nắn chỉnh xương bằng cách truy cập trang mạng của ASH và sử dụng cổng thông tin trực tuyến hoặc mẫu đơn gởi fax của họ.

Nếu bạn có câu hỏi về việc cho phép hoặc thay đổi nội dung cho phép, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Nhà cung cấp ASH theo số (800) 972-4226.

Thông tin Liên hệ của Sức khỏe Chuyên khoa Hoa Kỳ:

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp: (800) 972-4226 | Số Fax: (877) 304-2746

Chương trình bảo hiểm cho Cá nhân và Gia đình hoặc Nhóm nhỏ

Nguồn lực về Cấp phép

Để nộp đơn xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ ngoại trừ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng:

 • Nộp bằng phương thức điện tử qua Availity.com (phương thức ưu tiên), HOẶC
 • Sử dụng các biểu mẫu fax dưới đây.

Để gửi yêu cầu cho phép chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng truy cập Cổng thông tin Nhà cung cấp của AIM hoặc gọi cho AIM theo số (833) 305-1802, Thứ Hai - Thứ Sáu 7 SA - 7 CH theo giờ CT, không bao gồm ngày lễ. Nếu cần thay đổi cấp phép, vui lòng sử dụng ProviderPortal của AIM hoặc gọi tới tổng đài của họ. Lưu ý: Ngày dịch vụ là không thể thay đổi hay gia hạn trong đơn cấp phép.

 

Nguồn lực AIM 2022 - X Quang, Ung Thư Xạ Trị, Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Ung Thư Xạ Trị

Mã AIM 2022 - X Quang

MỚI - Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 10/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 1/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 7/2022

Cập nhật danh sách cấp phép trước 2022

Mã nghiên cứu/thử nghiệm

 

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Cấp phép trước gởi qua Fax

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung bướu và xét nghiệm di truyền

Hướng dẫn Yêu cầu Cấp phép về Bệnh máu khó đông

Mẫu Yêu cầu Cấp phép Bổ sung về Bệnh máu khó đông

Mẫu Đánh giá Ca bệnh Máu khó đông

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày cung cấp dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên nội dung cho phép hiện tại, hãy sử dụng cổng thông tin tại trang Availity.com hoặc gửi Đơn Yêu cầu Thay đổi Cho phép qua fax tới số 1-888-319-6479. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 866-239-7191

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp Nhóm nhỏ: 855-521-9364

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình (IFP)

Nguồn lực về Cấp phép

Để nộp đơn xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ ngoại trừ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng:

 • Nộp bằng phương thức điện tử qua Availity.com (phương thức ưu tiên), HOẶC
 • Sử dụng các biểu mẫu fax dưới đây.

Để gửi yêu cầu cho phép chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng truy cập Cổng thông tin Nhà cung cấp của AIM hoặc gọi cho AIM theo số (833) 305-1802, Thứ Hai - Thứ Sáu 7 SA - 7 CH theo giờ CT, không bao gồm ngày lễ. Nếu cần thay đổi cấp phép, vui lòng sử dụng ProviderPortal của AIM hoặc gọi tới tổng đài của họ. Lưu ý: Ngày dịch vụ là không thể thay đổi hay gia hạn trong đơn cấp phép.

 

Cổng thông tin về cấp phép trước được thiết kế lại năm 2022

Nguồn lực AIM 2022 - X Quang, Ung Thư Xạ Trị, Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Ung Thư Xạ Trị

Mã AIM 2022 - X Quang

MỚI - Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 10/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 1/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 7/2022

Cập nhật danh sách cấp phép trước 2022

Mã nghiên cứu/thử nghiệm

 

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Cấp phép trước gởi qua Fax

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung bướu và xét nghiệm di truyền

Hướng dẫn Yêu cầu Cấp phép về Bệnh máu khó đông

Mẫu Yêu cầu Cấp phép Bổ sung về Bệnh máu khó đông

Mẫu Đánh giá Ca bệnh Máu khó đông

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày cung cấp dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên nội dung cho phép hiện tại, hãy sử dụng cổng thông tin tại trang Availity.com hoặc gửi Đơn Yêu cầu Thay đổi Cho phép qua fax tới số 1-888-319-6479. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 866-239-7191

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình

Nguồn lực về Cấp phép

Để nộp đơn xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ ngoại trừ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng:

 • Nộp bằng phương thức điện tử qua Availity.com (phương thức ưu tiên), HOẶC
 • Sử dụng các biểu mẫu fax dưới đây.

Để gửi yêu cầu cho phép chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng truy cập Cổng thông tin Nhà cung cấp của AIM hoặc gọi cho AIM theo số (833) 305-1802, Thứ Hai - Thứ Sáu 7 SA - 7 CH theo giờ CT, không bao gồm ngày lễ. Nếu cần thay đổi cấp phép, vui lòng sử dụng ProviderPortal của AIM hoặc gọi tới tổng đài của họ. Lưu ý: Ngày dịch vụ là không thể thay đổi hay gia hạn trong đơn cấp phép.

 

Nguồn lực AIM 2022 - X Quang, Ung Thư Xạ Trị, Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Ung Thư Xạ Trị

Mã AIM 2022 - X Quang

MỚI - Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 10/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 1/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 7/2022

Cập nhật danh sách cấp phép trước 2022

Mã nghiên cứu/thử nghiệm

 

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Cấp phép trước gởi qua Fax

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung bướu và xét nghiệm di truyền

Hướng dẫn Yêu cầu Cấp phép về Bệnh máu khó đông

Mẫu Yêu cầu Cấp phép Bổ sung về Bệnh máu khó đông

Mẫu Đánh giá Ca bệnh Máu khó đông

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày cung cấp dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên nội dung cho phép hiện tại, hãy sử dụng cổng thông tin tại trang Availity.com hoặc gửi Đơn Yêu cầu Thay đổi Cho phép qua fax tới số 1-888-319-6479. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 866-239-7191

Chương trình bảo hiểm cho Cá nhân và Gia đình hoặc Nhóm nhỏ

Nguồn lực về Cấp phép

Để nộp đơn xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ ngoại trừ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, ung thư xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng:

 • Nộp bằng phương thức điện tử qua Availity.com (phương thức ưu tiên), HOẶC
 • Sử dụng các biểu mẫu fax dưới đây.

Để gửi yêu cầu cho phép chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị và xét nghiệm di truyền, vui lòng truy cập Cổng thông tin Nhà cung cấp của AIM hoặc gọi cho AIM theo số (833) 305-1802, Thứ Hai - Thứ Sáu 7 SA - 7 CH theo giờ CT, không bao gồm ngày lễ. Nếu cần thay đổi cấp phép, vui lòng sử dụng ProviderPortal của AIM hoặc gọi tới tổng đài của họ. Lưu ý: Ngày dịch vụ là không thể thay đổi hay gia hạn trong đơn cấp phép.

 

Nguồn lực AIM 2022 - X Quang, Ung Thư Xạ Trị, Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Xét Nghiệm Di Truyền

Mã AIM 2022 - Ung Thư Xạ Trị

Mã AIM 2022 - X Quang

MỚI - Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 10/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 1/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 7/2022

Cập nhật danh sách cấp phép trước 2022

Mã nghiên cứu/thử nghiệm

 

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Cấp phép trước gởi qua Fax

Mẫu đơn Yêu cầu Thay đổi Cấp phép - Tất cả các dịch vụ NGOẠI TRỪ chẩn đoán hình ảnh/hình ảnh nâng cao, xạ trị ung bướu và xét nghiệm di truyền

Hướng dẫn Yêu cầu Cấp phép về Bệnh máu khó đông

Mẫu Yêu cầu Cấp phép Bổ sung về Bệnh máu khó đông

Mẫu Đánh giá Ca bệnh Máu khó đông

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày cung cấp dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên nội dung cho phép hiện tại, hãy sử dụng cổng thông tin tại trang Availity.com hoặc gửi Đơn Yêu cầu Thay đổi Cho phép qua fax tới số 1-888-319-6479. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 866-239-7191

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp Nhóm nhỏ: 855-521-9364

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình (IFP)

Nguồn lực về Cấp phép

Để xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ, ngoại trừ dịch vụ thuốc chuyên khoa y tế, vui lòng:

 • Gửi bằng phương thức điện tử qua Availity.com (phương thức ưu tiên), HOẶC
 • Gởi fax Biểu mẫu Fax Cấp phép dưới đây đến số 1-877-438-6832.

Gửi yêu cầu cấp phép cho các loại thuốc này của nhà thuốc chuyên khoa y tế đến Magellan Rx theo các cách sau:

Với yêu cầu không khẩn cấp, vui lòng liên hệ với Magellan Rx qua cổng thông tin nhà cung cấp hoặc qua điện thoại:

 • Cổng thông tin nhà cung cấp: Nếu nhà cung cấp ký hợp đồng trực tiếp với Bright HealthCare, hãy đăng nhập vào MRxGateway.com và nhấp vào Request Prior Authorizations (Yêu cầu cho phép trước)
 • Điện thoại: Gọi cho Magellan Rx theo số 800-424-2804* từ 8:00 SA đến 6:00 CH, theo giờ địa phương, các ngày thường trong tuần.

Với yêu cầu khẩn cấp**, vui lòng gọi cho Magellan Rx theo số 800-424-2804*. Đường dây hoạt động 24/7.

MỚI - Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 10/2022 - TX, VA, GA, UT

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 1/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 7/2022

Mã nghiên cứu/thử nghiệm

10/1 Danh sách thuốc kê toa Magellan

Câu hỏi thường gặp về chương trình thuốc kê toa Magellan

Đào tạo nhà cung cấp thuốc kê toa Magellan

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Cấp phép gởi qua Fax

Mẫu yêu cầu Thay đổi Bản Cấp phép

Hướng dẫn Yêu cầu Cấp phép về Bệnh máu khó đông

Mẫu Yêu cầu Cấp phép Bổ sung về Bệnh máu khó đông

Mẫu Đánh giá Ca bệnh Máu khó đông

Câu hỏi thường gặp về Thẻ Texas Gold

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày nhận dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên nội dung cho phép đã có, vui lòng gọi cho số 844-926-4525 hoặc gửi fax Đơn Yêu cầu Thay đổi Cho phép đến số 1-877-438-6832. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 844-926-4525

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình (IFP)

Nguồn lực về Cấp phép

Để xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ, ngoại trừ dịch vụ thuốc chuyên khoa y tế, vui lòng:

 • Gửi bằng phương thức điện tử qua Availity.com (phương thức ưu tiên), HOẶC
 • Gởi fax Biểu mẫu Fax Cấp phép dưới đây đến số 1-877-438-6832.

Gửi yêu cầu cấp phép cho các loại thuốc này của nhà thuốc chuyên khoa y tế đến Magellan Rx theo các cách sau:

Với yêu cầu không khẩn cấp, vui lòng liên hệ với Magellan Rx qua cổng thông tin nhà cung cấp hoặc qua điện thoại:

 • Cổng thông tin nhà cung cấp: Nếu nhà cung cấp ký hợp đồng trực tiếp với Bright HealthCare, hãy đăng nhập vào MRxGateway.com và nhấp vào Request Prior Authorizations (Yêu cầu cho phép trước)
 • Điện thoại: Gọi cho Magellan Rx theo số 800-424-2804* từ 8:00 SA đến 6:00 CH, theo giờ địa phương, các ngày thường trong tuần.

Với yêu cầu khẩn cấp**, vui lòng gọi cho Magellan Rx theo số 800-424-2804*. Đường dây hoạt động 24/7.

MỚI - Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 10/2022 - TX, VA, GA, UT

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 1/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 7/2022

Mã nghiên cứu/thử nghiệm

10/1 Danh sách thuốc kê toa Magellan

Câu hỏi thường gặp về chương trình thuốc kê toa Magellan

Đào tạo nhà cung cấp thuốc kê toa Magellan

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Cấp phép gởi qua Fax

Mẫu yêu cầu Thay đổi Bản Cấp phép

Hướng dẫn Yêu cầu Cấp phép về Bệnh máu khó đông

Mẫu Yêu cầu Cấp phép Bổ sung về Bệnh máu khó đông

Mẫu Đánh giá Ca bệnh Máu khó đông

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày nhận dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên nội dung cho phép đã có, vui lòng gọi cho số 844-926-4525 hoặc gửi fax Đơn Yêu cầu Thay đổi Cho phép đến số 1-877-438-6832. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 844-926-4525

Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình (IFP)

Nguồn lực về Cấp phép

Để xin cấp phép cho tất cả các dịch vụ, ngoại trừ dịch vụ thuốc chuyên khoa y tế, vui lòng:

 • Gửi bằng phương thức điện tử qua Availity.com (phương thức ưu tiên), HOẶC
 • Gởi fax Biểu mẫu Fax Cấp phép dưới đây đến số 1-877-438-6832.

Gửi yêu cầu cấp phép cho các loại thuốc này của nhà thuốc chuyên khoa y tế đến Magellan Rx theo các cách sau:

Với yêu cầu không khẩn cấp, vui lòng liên hệ với Magellan Rx qua cổng thông tin nhà cung cấp hoặc qua điện thoại:

 • Cổng thông tin nhà cung cấp: Nếu nhà cung cấp ký hợp đồng trực tiếp với Bright HealthCare, hãy đăng nhập vào MRxGateway.com và nhấp vào Request Prior Authorizations (Yêu cầu cho phép trước)
 • Điện thoại: Gọi cho Magellan Rx theo số 800-424-2804* từ 8:00 SA đến 6:00 CH, theo giờ địa phương, các ngày thường trong tuần.

Với yêu cầu khẩn cấp**, vui lòng gọi cho Magellan Rx theo số 800-424-2804*. Đường dây hoạt động 24/7.

MỚI - Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 10/2022 - TX, VA, GA, UT

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 1/2022

Danh sách cấp phép trước IFP/SG tháng 7/2022

Mã nghiên cứu/thử nghiệm

10/1 Danh sách thuốc kê toa Magellan

Câu hỏi thường gặp về chương trình thuốc kê toa Magellan

Đào tạo nhà cung cấp thuốc kê toa Magellan

Biểu mẫu & Thông tin

Mẫu đơn Cấp phép gởi qua Fax

Mẫu yêu cầu Thay đổi Bản Cấp phép

Hướng dẫn Yêu cầu Cấp phép về Bệnh máu khó đông

Mẫu Yêu cầu Cấp phép Bổ sung về Bệnh máu khó đông

Mẫu Đánh giá Ca bệnh Máu khó đông

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày nhận dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên nội dung cho phép đã có, vui lòng gọi cho số 844-926-4525 hoặc gửi fax Đơn Yêu cầu Thay đổi Cho phép đến số 1-877-438-6832. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp IFP: 844-926-4525

Nguồn thông tin cho năm 2021

 1. Đăng nhập vào Availity.com
 2. Nhấp vào Đăng ký Bệnh nhân | Tìm Cấp phép & Giới thiệu ở góc trái trên cùng của màn hình
 3. Trang Cấp phép & Giới thiệu được hiển thị
 4. Nhấp vào Yêu cầu Cấp phép/Giới thiệu hoặc Cấp phép để bắt đầu yêu cầu cấp phép điện tử

Để tham khảo hướng dẫn chi tiết từng bước về cách gửi cấp phép bằng phương thức điện tử, vui lòng xem lại hướng dẫn sử dụng trên Availity.com trong phần payer spaces.

Danh sách Cấp phép Trước Chương trình Bảo hiểm Thương mại - Thị trường Florida

Danh sách Cấp phép Trước Chương trình Bảo hiểm Thương mại - Thị trường NGOÀI Florida

Nếu bạn cần thay đổi tên cơ sở, ngày nhận dịch vụ hoặc số đơn vị/ngày trên nội dung cho phép đã có, vui lòng gọi số 844-926-4522 hoặc gửi fax Đơn Yêu cầu Thay đổi Cho phép đến số 1-888-337-2174. Biểu mẫu này KHÔNG nhằm mục đích thêm mã vào bản cấp phép hiện có. Để được phê duyệt các dịch vụ bổ sung, vui lòng gửi yêu cầu cấp phép mới.

Số fax MA: 1-888-337-2174

Số điện thoại Dịch vụ Nhà cung cấp MA: 1-844-926-4522