Orb Gray Transparent

Những thay đổi quan trọng về quyền lợi trong chương trình bảo hiểm của chúng tôi.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Bright HealthCare sẽ không còn cung cấp các Chương trình bảo hiểm cho cá nhân và gia đình* hay các sản phẩm Medicare Advantage bên ngoài khu vực California.

Xem thêm chi tiết

*Trừ khu vực Texas, với những hội viên đã mua chương trình bảo hiểm bên ngoài Sàn giao dịch

Thẻ ID của bạn

Đăng nhập vào Trung tâm Hội viên để xem thẻ của bạn

Thanh toán hóa đơn

Dễ dàng tìm hóa đơn và thanh toán

Câu hỏi thường gặp

Tham khảo các câu hỏi thường gặp

Nguồn lực về Covid-19

Tìm kiếm các câu trả lời và cập nhật

Cập nhật về bệnh đậu mùa khỉ

Nhận thông tin mới nhất

Dấu chấm giữ chỗ

Sự khác biệt của Bright

Bright HealthCare có gì khác biệt?

Chúng tôi biết cảm giác tự tin về sức khỏe sẽ bắt đầu từ việc chăm sóc sức khỏe thường xuyên với bác sĩ, vì vậy chúng tôi đã thiết kế bảo hiểm y tế luôn hỗ trợ cho bạn về điểm này.

Tìm hiểu thêm