Điều khoản và Điều kiện SMS

Các điều khoản và điều kiện này áp dụng khi bạn đồng ý trước rõ ràng về việc nhận tin nhắn văn bản từ Bright Health Inc hoặc các chi nhánh hoặc nhà cung cấp của họ.
Bạn đã yêu cầu nhận tin nhắn văn bản từ Bright Health. Tin nhắn văn bản từ chúng tôi có thể bao gồm thông tin sức khỏe chung và tần suất tin nhắn có thể thay đổi.

Nếu bạn quyết định rằng bạn không muốn nhận tin nhắn văn bản từ chúng tôi nữa, bạn có thể chọn không tham gia thông qua Cổng Hội viên Bright Health hoặc bằng cách gọi đến số dịch vụ khách hàng ở mặt sau trên thẻ ID hội viên của bạn.

Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được tin nhắn văn bản từ 247526 trên điện thoại di động của mình. "Để xác nhận đồng ý, hãy nhắn tin YES (có). Có thể có cước phí tin nhắn và dữ liệu. Tần suất tin nhắn có thể thay đổi. Trả lời Help (Trợ giúp) để được giúp đỡ. Textee ESP para Espanol. Tần suất tin nhắn có thể thay đổi. Trong tất cả các chương trình, bạn có thể nhắn tin STOP (DỪNG) để Hủy tin nhắn cho chương trình đó và HELP (TRỢ GIÚP) để được trợ giúp. Tin nhắn văn bản sẽ được gửi đến số điện thoại di động của bạn bằng hệ thống quay số tự động. Có thể có cước phí tin nhắn và dữ liệu. Không phải tất cả mọi nhà mạng đều có tin nhắn văn bản.

Tin nhắn Mẫu nhận được từ Bright Health: Cảm ơn đã đăng ký! Hãy tìm hiểu thêm thông tin tại Brighthealthcare.com Trả lời HELP (TRỢ GIÚP) để được giúp đỡ, STOP (DỪNG) để hủy bỏ. Có thể có cước phí tin nhắn và dữ liệu. Tần suất tin nhắn có thể thay đổi

Một số tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi có thể ảnh hưởng đến khả năng bạn nhận được tin nhắn văn bản từ chúng tôi kịp thời hoặc thậm chí hoàn toàn không gửi được đến cho bạn. Những tình huống này bao gồm: vấn đề tín hiệu di động; các vấn đề về đường truyền của nhà mạng; hoặc nhiễu do địa hình, tòa nhà, hoặc chướng ngại khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh do tin nhắn bị chậm trễ hoặc không được gửi đến bạn.

 

QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT

Tin nhắn từ chúng tôi có thể bao gồm thông tin sức khỏe được bảo vệ (PHI). Vì tin nhắn văn bản không phải là một hình thức liên lạc được mã hóa, PHI có thể bị chặn hoặc bị xem bởi những người khác cũng có quyền truy cập vào thiết bị di động của bạn. Chúng tôi khuyến khích sử dụng các công nghệ để bảo vệ thiết bị của bạn khỏi bị sử dụng trái phép, bao gồm cả việc sử dụng mật khẩu hoặc các công nghệ khác.

Bạn chịu trách nhiệm thông báo cho chúng tôi nếu số điện thoại di động của bạn thay đổi. Việc không cập nhật cho chúng tôi về sự thay đổi số điện thoại di động của bạn có thể dẫn đến việc PHI bị bên thứ ba xem ngoài ý muốn, điều mà chúng tôi không sẽ chịu trách nhiệm pháp lý.

Các nhà mạng tương thích bao gồm: AT&T, T-Mobile®, Verizon Wireless, Sprint, Boost, Alltel (Verizon Wireless), U.S. Cellular, Cellular One, MetroPCS, ACS/Alaska, Bluegrass Cellular, Cellular One of East Central Illinois, Centennial Wireless, Cox Communications, EKN/Appalachian Wireless, GCI, Illinois Valley Cellular, Immix/Keystone Wireless, Inland Cellular, Nex-Tech Wireless, Rural Cellular Corporation, Thumb Cellular, United Wireless, West Central (WCC), Cellcom, C Spire Wireless CellSouth, Cricket, Cincinnati Bell và Virgin Mobile®.

Các nhà cung cấp dịch vụ di động không chịu trách nhiệm về các tin nhắn bị chậm trễ hoặc không được gửi.

 

Vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư của Bright Health để biết thêm thông tin về Quyền riêng tư:

 

https://brighthealthplan.com/privacy-practices