Orb Gray Transparent

Thông tin liên quan cho Cựu hội viên

Bright HealthCare sẽ không còn cung cấp các chương trình bảo hiểm y tế thuộc bất kỳ loại hình nào, bao gồm chương trình Cá nhân và gia đình (ACA), Medicare Advantage và Nhóm nhỏ. Trang này sẽ bao gồm các nguồn lực vẫn còn khả dụng và Câu hỏi thường gặp đã được công bố kể từ khi có thông báo ngừng hoạt động bảo hiểm y tế vào cuối năm 2022.

Trước khi gọi điện, VUI LÒNG xem lại tất cả thông tin tại đây và đặc biệt là làm theo hướng dẫn trong mục Câu hỏi thường gặp hiện tại bên dưới và thông qua Trung tâm Hội viên.

Hội viên từ Texas - để nhận thêm hỗ trợ và thông tin về quyết định tiếp nhận Texas, nhấp vào đây

 

 

Đăng nhập vào Trung tâm hội viên

Dùng Trung tâm hội viên để truy cập thông tin lịch sử về tài khoản của quý vị. Mục này bao gồm Giải thích quyền lợi cho các yêu cầu thanh toán trước đó và thông tin tài khoản khác.

 

 

Để nhận hỗ trợ

Các hội viên có hợp đồng bảo hiểm và sinh sống tại CA, GA, TX, UT hoặc VA có thể gọi cho số 844-926-4524 để được hỗ trợ.

Những người sống ở các tiểu bang khác ngoài các tiểu bang được liệt kê ở trên khi là Hội viên của chương trình bảo hiểm y tế Bright Healthcare, VUI LÒNG KHÔNG gọi đến số này, thay vào đó hãy tham khảo liên kết Câu hỏi thường gặp trong phần tiếp theo. Nhân viên tại số điện thoại ở trên sẽ KHÔNG thể hỗ trợ các thắc mắc của quý vị.

Các hội viên có hợp đồng bảo hiểm và sinh sống tại AL, AZ, CO, FL, IL, OK, NC, NE, SC hoặc TN, vui lòng tham khảo tài liệu Câu hỏi thường gặp dành cho Hội viên.

Câu hỏi thường gặp dành cho hội viên

 

 

Phiên bản cũ Câu hỏi thường gặp dành cho hội viên

 

Hội viên chương trình bảo hiểm cho gia đình và cá nhân

 

Hội viên Medicare Advantage