Điều khoản và Điều kiện Chương trình Phần thưởng của Bright Health 2022

Cập nhật ngày 7 tháng 11 năm 2022

Các điều khoản và điều kiện sau đây áp dụng cho Chương trình Phần thưởng của Bright Health ("Chương trình"). Chương trình này áp dụng ở những nơi được cho phép theo luật và quy định. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này. Điều khoản và Điều kiện của Chương trình có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Khi được sử dụng trong các Điều khoản và Điều kiện này của Chương trình, từ "bạn" hay cụm từ "Hội viên chương trình Phần thưởng" đều chỉ bất kỳ hội viên nào đủ điều kiện tham gia Chương trình. Các từ và cụm từ "chúng tôi" và "của chúng tôi" chỉ Bright Health Management, Inc., bao gồm cả các công ty thành viên, bên liên kết, đại lý hay quản trị viên phục vụ Chương trình (sau đây được gọi chung là "Chương trình Bảo hiểm của Bright Health").

 

Tính đủ điều kiện:

Hội viên chương trình Phần thưởng phải (đáp ứng đủ):

 • Từ 18 tuổi trở lên.
 • Là hội viên hoạt động của Chương trình Bảo hiểm dành cho Cá nhân và Gia đình của Bright Health với ngày hiệu lực trước 1/5/2022 mà là người đã thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm hàng tháng. Chương trình Phần thưởng không áp dụng đối với các sản phẩm Bright Health Secure.
 • Có tài khoản Trung tâm Hội viên. Quý vị có thể truy cập Trung Tâm Hội Viên tại đây.
 • Đăng ký tham gia chương trình Phần thưởng của Bright Health trong tài khoản Trung tâm Hội viên (vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2022).
  • Nếu bạn không thể truy cập tài khoản Trung tâm Hội viên, Bright Health sẽ cung cấp phương thức thay thế để tham gia Chương trình. Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 855-827-4448 (TTY: 711).

 

Nhận Phần thưởng:

Tất cả các Hội viên chương trình Phần thưởng đều đủ điều kiện nhận các phần thưởng căn bản như sau (Với khu vực California, vui lòng xem tại đây):

 1. Đăng ký tham gia chương trình Phần thưởng của Bright Health ($25)
 2. Lựa chọn hoặc xác nhận Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Chính (PCP) của quý vị trong Trung tâm Hội viên ($50)
 3. Hoàn thành Đánh giá nguy cơ sức khỏe trong Trung tâm Hội viên ($50)
 4. Lựa chọn nhận thông tin liên hệ từ Bright HealthCare thông qua tin nhắn văn bản ($50)
 5. Hãy hoàn thành 4 hành động trên trong 60 ngày kể từ ngày bảo hiểm của bạn có hiệu lực với chúng tôi ($50)
 6. Tham gia các bài học về sức khỏe toàn diện từ Trung tâm Hội viên
 • Hoàn thành 20 bài học trong thư viện nội dung về sức khỏe toàn diện khoảng thời gian ngày 15-30 tháng 11 ($137,50)
 • Hoàn thành 20 bài học trong thư viện nội dung về sức khỏe toàn diện trong khoảng thời gian ngày 1-15 tháng 12 ($137,50)

Quý vị chỉ có thể nhận từng phần thưởng này một lần trong năm 2022. Tuy nhiên, quý vị có thể thay đổi PCP vào bất cứ lúc nào thông qua Trung tâm Hội viên.

Hội viên không thể truy cập Trung tâm Hội viên và/hoặc hoàn thành các hoạt động nhận thưởng sẽ được cung cấp một phương thức thay thế bằng cách gọi cho Dịch vụ Hội viên.

 

Thời điểm hết hạn Phần thưởng:

Tất cả các phần thưởng đều có ngày hết hạn như được nêu trong Trung tâm Hội viên. Quý vị có thời hạn đến ngày 15/12/2022 để hoàn thành phần thưởng năm 2022 của mình.

 • Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, những hội viên đã đăng ký tham gia chương trình phần thưởng sẽ có 60 ngày để hoàn thành phần thưởng căn bản còn lại từ (#2-#4 nói trên).
 • Nếu hội viên chưa hoàn tất đăng ký thì vẫn có thể thực hiện đăng ký trước ngày 31 tháng 5 năm 2022.
  • Việc hoàn thành đăng ký sẽ kích hoạt khoảng thời gian 60 ngày để hoàn thành phần thưởng căn bản còn lại trước khi hết hạn.
  • Đến ngày 31 tháng 5, nếu hội viên chưa đăng ký, tất cả các phần thưởng căn bản sẽ hết hạn và hội viên sẽ không thể tiếp cận phần thưởng trong thời gian còn lại của năm.

Quy tắc nhận phần thưởng do Chương trình bảo hiểm của Bright Health quản lý. Chúng tôi có quyền điều chỉnh, sửa đổi hoặc chấm dứt hiệu lực quy tắc và/hoặc khả năng nhận phần thưởng vào bất cứ lúc nào, bất kể có báo trước hay không. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi tiêu chuẩn về điều kiện nhận phần thưởng và quyết định phát hành Thẻ Phần thưởng.

Yêu cầu xét ngoại lệ Chương trình Phần thưởng2021 sẽ không được đáp ứng sau ngày 30 tháng 6 năm 2022. Yêu cầu xét ngoại lệ cho Chương trình Phần thưởng 2022 sẽ không được đáp ứng sau ngày 1 tháng 3 năm 2023.

Mọi câu hỏi về việc hoàn thành phần thưởng hay quy đổi phần thưởng có thể gọi tới số điện thoại: 855-827-4448 (TTY: 711).

 

Thanh toán Phần thưởng:

Sau khi đăng ký tham gia Chương trình, Hội viên chương trình Phần thưởng sẽ nhận được một thẻ Visa trả trước có thể nạp lại ("Thẻ Phần thưởng") được gửi tới địa chỉ đã lưu trên hệ thống trong Trung tâm Hội viên. Đây là tấm Thẻ Phần thưởng dùng cho toàn bộ thời gian tham gia Chương trình. Khi Hội viên chương trình Phần thưởng hoàn thành thêm hoạt động để nhận phần thưởng, số tiền bổ sung sẽ được nạp vào Thẻ Phần thưởng đã nhận lúc đầu. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham gia Chương trình (vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2022), Hội viên chương trình Phần thưởng sẽ nhận được Thẻ Phần thưởng gửi tới cho họ trong vòng 10-15 ngày làm việc. Vui lòng giữ thẻ này ở nơi an toàn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp thất lạc hoặc mất cắp thẻ.

 

Cách sử dụng Thẻ Phần thưởng:

Bạn có thể được yêu cầu kích hoạt Thẻ Phần thưởng trước khi sử dụng lần đầu theo hướng dẫn trên thẻ.

Bạn có thể sử dụng Thẻ Phần thưởng tại các điểm bán lẻ đã đồng ý chấp nhận thẻ VisaTM tại Điểm Bán hàng. Hội viên chương trình Phần thưởng ở Arizona không được sử dụng Thẻ Phần thưởng để thanh toán phí bảo hiểm Chương trình bảo hiểm của Bright Health. Bên cạnh đó, thẻ Phần thưởng của chúng tôi không thể được sử dụng để mua rượu bia, thuốc lá, sản phẩm vũ khí hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác không phù hợp với luật pháp tiểu bang hoặc liên bang.

 

Hết hạn tiền thưởng:

Ngay khi trở thành hội viên của một Chương trình bảo hiểm Cá nhân và Gia đình với Chương trình bảo hiểm của Bright Health, bạn có thể sử dụng bất kỳ số dư nào chưa sử dụng trên Thẻ Phần thưởng. Nếu chấm dứt đăng ký với Chương trình bảo hiểm của Bright Health hoặc không còn đủ điều kiện tham gia Chương trình do chưa nộp phí bảo hiểm, bạn sẽ có 60 ngày để sử dụng số dư Phần thưởng trước khi thẻ phần thưởng của bạn bị chấm dứt, bạn sẽ không thể quy đổi các phần thưởng đã nhận sau thời điểm này.