Sự minh bạch trong bao trả của Bright Health.

Điều khoản và Điều kiện trong hợp đồng bảo hiểm của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi các quy định hay luật áp dụng ở cấp tiểu bang. Vui lòng tham khảo hợp đồng bảo hiểm của bạn để biết thêm thông tin.

Các chủ đề được đề cập:

Trách nhiệm ngoài mạng lưới và thanh toán số dư. Nộp yêu cầu bảo hiểm của người được bảo hiểm. Thời gian ân hạn và yêu cầu bảo hiểm chờ xử lý. Khước từ hồi tố. Truy đòi phần thanh toán dư. Tính cần thiết về mặt y khoa và khung thời gian cấp phép trước, trách nhiệm của người được bảo hiểm. Khung thời gian ngoại lệ về thuốc kê toa và trách nhiệm của người được bảo hiểm. Giải thích quyền lợi (EOB). Phối hợp chi trả quyền lợi.

Trách nhiệm ngoài mạng lưới và thanh toán số dư.

Quyền lợi không được áp dụng khi bạn sử dụng một Nhà cung cấp Ngoài mạng lưới, trừ trường hợp dịch vụ y tế khẩn cấp hay dịch vụ nhận được từ một nhà cung cấp phụ trợ tại một cơ sở trong mạng lưới. Khoản thanh toán dịch vụ khẩn cấp Ngoài mạng lưới có thể bị giới hạn ở Số tiền được phép của chương trình bảo hiểm.

Chương trình này không bao trả cho các dịch vụ không phải là cấp cứu do Nhà cung cấp Ngoài mạng lưới thực hiện, trừ khi được Chúng tôi Cấp phép trước, trong trường hợp mạng lưới các nhà cung cấp được ký hợp đồng của Bright HealthCare không thể đáp ứng được nhu cầu sức khỏe của Người được bảo hiểm, theo các tiêu chuẩn hợp lý về tính sẵn có và khả năng tiếp cận.

Ngoài ra, bạn có thể phải trả phần chênh lệch giữa số tiền được phép của chương trình và số tiền mà nhà cung cấp tính phí. Điều này được gọi là Thanh toán số dư. Thanh toán số dư là thanh toán phần chênh lệch giữa số tiền mà nhà cung cấp Ngoài mạng lưới tính thu và Số tiền được phép cho (các) dịch vụ theo chương trình của bạn.

Ví dụ, nếu số tiền nhà cung cấp Ngoài mạng lưới cần thu là $150 và Số tiền được phép của Bright HealthCare là 100, nhà cung cấp đó phải tính phí phần chênh lệch $50 cho bạn.

Một Nhà cung cấp Trong mạng lưới có thể không tính phí phần chênh lệch giữa số tiền họ phải thu và mức phí thương lượng của Bright HealthCare.

Việc thanh toán số dư có thể được miễn áp dụng đối với dịch vụ cấp cứu được thực hiện tại một cơ sở Ngoài mạng lưới.

Hạn mức có thể khác nhau do luật tiểu bang áp dụng, vui lòng tham khảo chính sách của bạn để biết thêm thông tin.

Nộp yêu cầu bảo hiểm của người được bảo hiểm.

Khi nhận được yêu cầu cung cấp mẫu yêu cầu bảo hiểm hoặc thông báo yêu cầu bảo hiểm, Chúng tôi sẽ cung cấp cho người yêu cầu hoặc chủ hợp đồng các mẫu yêu cầu bảo hiểm để họ nộp. Nếu người yêu cầu bảo hiểm không nhận được các mẫu yêu cầu bảo hiểm này trong vòng 15 ngày kể từ khi Chương trình nhận được thông báo yêu cầu bảo hiểm hoặc yêu cầu mẫu yêu cầu bảo hiểm, người yêu cầu sẽ được xem là đã đáp ứng yêu cầu về bằng chứng tổn thất. Yêu cầu bảo hiểm từ nước ngoài phải được quy đổi sang đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ trước khi nộp cho Chương trình để được thanh toán.

Yêu cầu bảo hiểm đối với Dịch vụ Bảo hiểm được Bao trả từ một Nhà cung cấp ngoài mạng lưới hay Nhà cung cấp không phải là trong mạng lưới phải được nộp cho Chúng tôi trong vòng một năm (365 năm) kể từ ngày thực hiện dịch vụ. Nếu Nhà cung cấp đó không nộp yêu cầu bảo hiểm cho bạn, Bạn có trách nhiệm nộp yêu cầu bảo hiểm trong thời hạn. Các yêu cầu bảo hiểm được nộp sau hạn chót không đủ điều kiện được trả quyền lợi hay bồi hoàn. Nếu yêu cầu bảo hiểm được trả lại cho Bạn vì Chúng tôi cần thêm thông tin, Bạn phải nộp lại kèm theo thông tin được yêu cầu trong vòng 90 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu này.

Thông tin bắt buộc để yêu cầu bảo hiểm

Khi yêu cầu Chúng tôi thanh toán Quyền lợi cho mình, Bạn phải cung cấp cho Chúng tôi tất cả các thông tin sau đây:

• Ngày nhận dịch vụ.

• Ngày Thương tích hoặc Bệnh trạng bắt đầu phát sinh.

• Mã chẩn đoán ICD-10 từ Bác sĩ.

• Số ID trên thẻ ID của Bạn.

• Hóa đơn kê từng mục từ Nhà cung cấp của Bạn, trên đó có mã Thuật ngữ Thủ thuật Hiện hành (CPT) cho mỗi khoản yêu cầu thanh toán.

• Tên và địa chỉ của mọi Bác sĩ ra y lệnh/gửi thư giới thiệu.

• Tên, địa chỉ, Mã số thuế và số NPI của Nhà cung cấp (các) dịch vụ.

• Tên và ngày sinh của bệnh nhân.

• Tuyên bố cho biết Bạn đã được đăng ký bao trả theo chương trình bảo hiểm y tế nào khác hay chưa. Nếu Bạn đã được mua một bảo hiểm khác, Bạn phải cung cấp tên của (các) hãng bảo hiểm khác và số ID của Bạn trong chương trình bảo hiểm khác đó.

• Tên và địa chỉ của người mua bảo hiểm.

North Carolina:

Các yêu cầu bảo hiểm cho Dịch vụ y tế được bao trả từ một Nhà cung cấp Ngoài mạng lưới phải được nộp cho Chúng tôi trong vòng 180 ngày kể từ ngày nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thực hiện cung cấp dịch vụ chăm sóc cho bệnh nhân, và trong trường hợp cơ sở chăm sóc sức khỏe yêu cầu bảo hiểm, thì trong vòng 180 ngày kể từ ngày bệnh nhân xuất viện tại cơ sở đó. Việc không nộp yêu cầu bảo hiểm trong thời hạn yêu cầu không làm mất hiệu lực hay giảm giá trị yêu cầu bảo hiểm nếu người nộp yêu cầu không thể nộp yêu cầu đó trong thời hạn trên vì lý do hợp lý, với điều kiện yêu cầu bảo hiểm phải được nộp ngay khi có thể một cách hợp lý, và trừ trường hợp người được bảo hiểm không có thẩm quyền pháp lý, thì có thể xin được nộp chậm hơn một năm tính từ thời điểm đáng ra phải nộp yêu cầu bảo hiểm.

Bạn có thể nộp yêu cầu bảo hiểm cho Chúng tôi tại:

Bright Health Insurance Company
P.O. Box 16275
Reading, PA 19612

Tải xuống Mẫu Yêu cầu bảo hiểm của hội viên Bright HealthCare tại đây.

Tải xuống Mẫu Yêu cầu bồi hoàn toa thuốc thương mại của Bright Health tại đây.

Thời gian ân hạn và yêu cầu bảo hiểm chờ xử lý.

Thời gian ân hạn là gì?

Thời gian ân hạn là một thời hạn được chỉ định ngay sau ngày đến hạn thanh toán phí bảo hiểm hàng tháng. Chúng tôi thanh toán cho tất cả các yêu cầu bảo hiểm thích hợp cho những dịch vụ được cung cấp cho người được bảo hiểm trong tháng đầu tiên của thời gian ân hạn và có thể tạm treo các yêu cầu bảo hiểm cho dịch vụ được cung cấp cho người được bảo hiểm trong tháng thứ hai và ba của thời gian ân hạn. Nếu phí bảo hiểm của bạn được nộp trong thời gian ân hạn, thì bảo hiểm vẫn có hiệu lực. Nếu phí bảo hiểm không được nộp trong thời gian ân hạn, bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực.

Thời gian ân hạn 3 tháng cho những người nhận trợ cấp bảo hiểm liên bang sẽ được phép áp dụng đối với việc thanh toán tất cả các khoản phí bảo hiểm chưa nộp. Nếu toàn bộ số dư phí bảo hiểm chưa nộp vẫn chưa được thanh toán trong phạm vi thời gian ân hạn của Bạn, bảo hiểm sẽ kết thúc vào ngày cuối cùng trong tháng đầu tiên của thời gian ân hạn theo lịch. Với Hội viên không nhận trợ cấp, thời gian ân hạn 31 ngày sẽ được phép áp dụng cho việc thanh toán tất cả các khoản phí bảo hiểm chưa nộp. Nếu toàn bộ số dư phí bảo hiểm chưa nộp không được thanh toán trong phạm vi thời gian ân hạn của Bạn, bảo hiểm sẽ kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng mà Bạn đã nộp phí bảo hiểm của Bạn. Trước khi hủy Hợp đồng của Bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về việc Bạn chưa thanh toán. Chúng tôi sẽ không thanh toán cho bất cứ dịch vụ nào được nhận vào hoặc sau ngày bảo hiểm của Bạn kết thúc.

Yêu cầu bảo hiểm đang chờ xử lý là gì?

Yêu cầu bảo hiểm đang chờ xử lý là một yêu cầu bảo hiểm đang ở trạng thái "tạm treo" hoặc "đang chờ xử lý". Điều này có nghĩa là yêu cầu bảo hiểm đó sẽ không được thanh toán hoặc bị từ khước cho đến khi hành động cụ thể được thực hiện.

Khước từ hồi tố.

Khước từ hồi tố là việc hủy một yêu cầu bảo hiểm đã thanh toán trước đó, theo đó, trách nhiệm thanh toán lại chuyển sang cho người được bảo hiểm. Yêu cầu bảo hiểm có thể bị khước từ hồi tố, ngay cả khi người được bảo hiểm đã nhận dịch vụ từ nhà cung cấp. Cách tránh bị khước từ hồi tố, khi có thể:

  • Thanh toán phí bảo hiểm hàng tháng đúng hạn
  • Xuất trình thẻ ID khi nhận dịch vụ. Đảm bảo nhà cung cấp đã có thông tin bảo hiểm mới nhất của bạn.
  • Sử dụng dịch vụ trong mạng lưới, nếu chương trình có yêu cầu này
  • Xin sự cấp phép trước, nếu chương trình có yêu cầu này

Cần làm gì nếu yêu cầu bảo hiểm của bạn bị khước từ hồi tố:

  • Bạn sẽ tìm thấy thông tin về cách kháng nghị trong hợp đồng bảo hiểm

Truy đòi phần thanh toán dư.

Làm thế nào để được hoàn tiền nếu đã thanh toán dư tiền bảo hiểm?

Nếu đã thanh toán dư phí bảo hiểm, bạn có thể đủ tiêu chuẩn nhận hoàn tiền. Nếu bạn cho rằng mình đã thanh toán dư, Chúng tôi có thể trợ giúp. Xin hãy gọi tới số điện thoại ở mặt sau thẻ ID để hỏi về khoản phí bảo hiểm bạn đã thanh toán và khả năng hoàn tiền.

Tính cần thiết về mặt y klhoa, khung thời gian cấp phép trước và trách nhiệm của người được bảo hiểm.

Một số dịch vụ mà chương trình của Bạn bao trả có thể yêu cầu phải Cấp phép trước và đánh giá Tính cần thiết về mặt y khoa từ trước khi bạn nhận dịch vụ chăm sóc. Tính cần thiết về mặt y khoa được sử dụng để mô tả sự chăm sóc là hợp lý, cần thiết và thích hợp dựa trên tiêu chuẩn chăm sóc lâm sàng có bằng chứng.

Cấp phép trước là quy trình xem xét một yêu cầu dịch vụ chăm sóc sức khỏe về Tính cần thiết về mặt y khoa và mối liên kết với mạng lưới trước khi Bạn được nhận các dịch vụ đó.

Ai là người chịu trách nhiệm xin Cấp phép trước?

Nếu Bạn nhận dịch vụ chăm sóc từ một Nhà cung cấp trong Mạng lưới, Nhà cung cấp trong Mạng lưới đó có trách nhiệm xin Cấp phép trước trước khi họ cung cấp các dịch vụ đó cho Bạn. Nếu Nhà cung cấp không xin được Cấp phép trước và dịch vụ bị từ khước, họ có thể sẽ không được tính phí phần chênh lệch cho Bạn.

Nếu Bạn đang nhận sự chăm sóc từ bên ngoài Khu vực dịch vụ của Bạn hoặc sự chăm sóc từ một Nhà cung cấp ngoài mạng lưới, Bạn có trách nhiệm đảm bảo xin sự Cấp phép trước. Thông tin liên quan đến dịch vụ có thể xuất phát từ Nhà cung cấp ngoài mạng lưới hoặc từ Bạn.

Nếu không được Cấp phép trước, bạn có thể phải trả đến toàn bộ số tiền phí. Trên mặt sau chiếc thẻ ID mà bạn nhận được sau khi đăng ký có số điện thoại để gọi xin Cấp phép trước. Vui lòng tham khảo thông tin bao trả cụ thể mà bạn được nhận sau khi đăng ký.

Khung thời gian Cấp phép trước.

Quy trình xem xét Cấp phép trước đòi hỏi phải có sự hợp tác hoàn toàn của Bác sĩ đưa ra yêu cầu để Chúng tôi đánh giá tất cả các thông tin có liên quan và đưa ra quyết định bao trả. Chúng tôi phải đưa ra quyết định trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu Cấp phép trước và bản tường trình của Bác sĩ. Bạn có thể yêu cầu xét trường hợp ngoại lệ cấp tốc nếu bạn hoặc Bác sĩ của bạn tin rằng sức khỏe của bạn có thể bị tổn hại nghiêm trọng nếu phải chờ 15 ngày dương lịch mới có quyết định. Nếu yêu cầu xúc tiến nhanh của bạn được chấp thuận, Chúng tôi phải đưa ra quyết định cho bạn không muộn hơn 72 giờ sau khi Chúng tôi nhận được bản tường trình hỗ trợ từ Bác sĩ của bạn.

Khung thời gian ngoại lệ về thuốc kê toa và trách nhiệm của người được bảo hiểm.

Đôi khi các hội viên của chúng tôi cần sử dụng các loại thuốc không có trong danh mục thuốc của chương trình bảo hiểm (danh mục thuốc). Trong một số trường hợp nhất định hoặc tình huống cấp cứu hay tình huống đặc biệt, Chúng tôi có thể xét trường hợp ngoại lệ.

Chúng tôi đánh giá ban đầu về yêu cầu xét trường hợp ngoại lệ hay yêu cầu về thuốc ngoài danh mục thông qua quy trình xem xét trường hợp ngoại lệ về danh mục thuốc. Người kê toa hay bác sĩ của bạn và nhân viên nhà thuốc sẽ cần cung cấp một số thông tin để Chúng tôi xem xét một yêu cầu xét trường hợp ngoại lệ. Người kê toa hoặc nhân viên nhà thuốc có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi bằng cách gửi fax Mẫu Yêu cầu quyết định bao trả.

Nếu thuốc đó bị khước từ, bạn sẽ được thông báo bằng văn bản về quy trình kháng nghị. Bạn cũng có thể tìm thông tin về quy trình xét ngoại lệ đối với thuốc theo toa trong giấy Chứng nhận Chính sách bảo hiểm bảo hiểm.

Để yêu cầu xem xét cấp tốc với trường hợp khẩn cấp, hãy chọn ô "Expedited/Urgent" (Cấp tốc/Khẩn) trên Mẫu Yêu cầu.

Nếu chương trình không bao trả cho thuốc của bạn hoặc có các quy định hạn chế hay hạn mức với thuốc của bạn mà Bạn cho rằng không phù hợp với mình, Bạn có thể thực hiện một trong các cách sau:

  • Hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Bạn xem có loại thuốc nào khác được bao trả mà phù hợp với Bạn không; hoặc
  • Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể yêu cầu chương trình xét "ngoại lệ" để bao trả cho một loại thuốc hoặc để xóa bỏ hạn chế hay hạn mức thuốc.

Ví dụ về các trường hợp ngoại lệ là:

  • Loại thuốc thường được bao trả đã gây phản ứng có hại cho Bạn;
  • Có lý do để tin rằng loại thuốc thường được bao trả có thể gây phản ứng có hại; hoặc
  • Loại thuốc mà nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ tiêu chuẩn của Bạn có hiệu quả với Bạn tốt hơn so với loại thuốc thường được bao trả.

Trường hợp ngoại lệ về thuốc biệt dược có thể được phê chuẩn khi không có các phương án thay thế tương đương mà ít tốn kém hơn. Nếu có loại thuốc biệt dược, thuốc gốc hoặc tương đương về mặt sinh học tương tự có chi phí thấp hơn và là thuốc ưu tiên, chỉ có thuốc ưu tiên mới được bao trả.

Các loại thuốc được Ban Dược phẩm & Trị liệu của chúng tôi xác định là không đủ hiệu lực sẽ bị loại khỏi quy trình xét ngoại lệ trong Danh mục thuốc.

Các loại thuốc mới ra thị trường và chưa được Ban Dược phẩm và Trị liệu của chúng tôi xem xét sẽ bị loại khỏi quy trình xét ngoại lệ trong danh mục thuốc và không được bao trả, cho đến khi được Ban này xem xét về mức độ an toàn, hiệu lực và tính duy nhất.

Thuốc đó phải thuộc hạng mục thuốc được bao trả. Để biết thêm thông tin về các quy trình xét ngoại lệ thuốc theo toa với những thuốc không có trong Danh mục thuốc trong chương trình của Bạn, hãy gọi tới số điện thoại của Dịch vụ Khách hàng Nhà thuốc trên thẻ ID.

Với các yêu cầu xét ngoại lệ tiêu chuẩn, Chúng tôi phải quyết định và thông báo cho Bạn cũng như bác sĩ kê toa không muộn hơn 72 giờ kể từ khi Chúng tôi nhận được yêu cầu xét ngoại lệ. Nếu chấp thuận một yêu cầu xét ngoại lệ tiêu chuẩn, Chúng tôi phải bao trả cho loại thuốc không có trong danh mục đó trong thời hạn của kê toa, bao gồm cả những lần lấy thuốc sau đó.

Các yêu cầu xét ngoại lệ cấp tốc là thích hợp cho những trường hợp cấp bách, có nghĩa là người hưởng lợi từ yêu cầu đang bị bệnh có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng, sức khỏe, khả năng phục hồi chức năng tối đa, hoặc người đó đang trải qua quá trình điều trị hiện tại bằng một loại thuốc không có trong danh mục thuốc.

Với các yêu cầu xét ngoại lệ cấp tốc, Chúng tôi phải quyết định và thông báo cho Bạn cũng như bác sĩ kê toa không muộn hơn 24 giờ kể từ khi Chúng tôi nhận được yêu cầu xét ngoại lệ.

Nếu chấp thuận một yêu cầu xét ngoại lệ, chúng tôi sẽ bao trả cho đến khi hết thời hạn cấp phép.

Nếu bạn cảm thấy quyết định khước từ yêu cầu về thuốc ngoài danh mục của chúng tôi là không đúng, bạn có thể yêu cầu chúng tôi chuyển vụ việc tới một bên thứ ba công tâm để thực hiện tái xét bên ngoài, được gọi là Tổ chức Đánh giá Độc lập (IRO). Chúng tôi phải tuân theo quyết định của IRO. Người yêu cầu IRO tái xét có thể là một hội viên, người đại diện hội viên hoặc bác sĩ kê toa, thực hiện bằng cách gửi thư, gọi điện thoại hoặc gửi yêu cầu tái xét bên ngoài qua fax. Bạn có thể tìm thấy thông tin về cách yêu cầu đánh giá bên ngoài trong hợp đồng bảo hiểm hoặc liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại được ghi trên thẻ ID hay đăng nhập vào Trung tâm Hội viên tại brighthealthcare.com/member.

Đối với trường hợp đánh giá ngoại lệ tiêu chuẩn với yêu cầu y tế khi yêu cầu đó bị khước từ, khung thời gian xem xét là 72 giờ kể từ thời điểm chúng tôi nhận được yêu cầu đó.

Đối với trường hợp đánh giá ngoại lệ cấp tốc với yêu cầu y tế khi yêu cầu đó bị khước từ, khung thời gian xem xét là 24 giờ kể từ thời điểm chúng tôi nhận được yêu cầu đó. Để yêu cầu xem xét cấp tốc với trường hợp cấp bách, hãy chọn tùy chọn "Request for Expedited Review" (Yêu cầu xem xét cấp tốc) trong Mẫu Yêu cầu.

Để biết thêm thông tin về các quy trình xét ngoại lệ thuốc theo toa với những thuốc không có trong Danh mục thuốc trong chương trình của Bạn, vui lòng liên hệ theo số điện thoại Dịch vụ Khách hàng Nhà thuốc trên Thẻ ID của Bạn.

Giải thích quyền lợi (EOB).

EOB là một bản kê mà bên phát hành gởi cho người được bảo hiểm để giải thích các loại điều trị y khoa và/hoặc dịch vụ mà họ đã trả thay người được bảo hiểm, khoản thanh toán của bên phát hành và trách nhiệm tài chính của người được bảo hiểm theo các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.

Bạn làm sao để biết Chúng tôi đã thanh toán cho một yêu cầu bảo hiểm?

Phòng mạch bác sĩ của bạn gửi cho Chúng tôi một yêu cầu bảo hiểm để thanh toán sau khi bạn nhận được sự chăm sóc. Nếu nhà cung cấp của bạn không thay mặt bạn gửi yêu cầu bảo hiểm, thì bạn phải gửi một mẫu yêu cầu bảo hiểm đã điền hoàn chỉnh và một hóa đơn ghi từng hạng mục tới địa chỉ được ghi trên thẻ ID của bạn.

Sau khi yêu cầu bảo hiểm được xử lý, Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản Giải thích Quyền lợi (EOB). Chúng tôi gửi bản kê này để giải thích các dịch vụ và/hoặc loại hình điều trị y khoa đã được thanh toán. Bản kê này cho biết yêu cầu bảo hiểm của bạn đã được thanh toán như thế nào, bao gồm số tiền được trả và người nhận. Bản kê này rất đơn giản và rõ ràng để bạn có thể xem những chứng từ đã được gửi, những mục nào đã được thanh toán và bạn còn phải trả bao nhiêu. EOB được đăng tải trên mạng để bạn tham khảo tại www.brighthealthcare.com.

Phối hợp chi trả quyền lợi.

Xin lưu ý: Điều khoản Phối hợp Quyền lợi không được cho phép đối với các chương trình bảo hiểm cá nhân do Bright Health of North Carolina bán. Ngôn ngữ sau đây không được áp dụng cho các chương trình bảo hiểm do Bright Health of North Carolina bán.

Khi nào áp dụng điều khoản Phối hợp Quyền lợi?

Điều khoản Phối hợp Quyền lợi (COB) này áp dụng khi Người được bảo hiểm có bảo hiểm y tế từ hai Chương trình trở lên.

Một phần quan trọng của phối hợp quyền lợi là quyết định trình tự cung cấp quyền lợi của các chương trình bảo hiểm. Chương trình cung cấp quyền lợi đầu tiên được gọi là chương trình chính. Chương trình chính cung cấp toàn bộ quyền lợi giống như không còn chương trình bảo hiểm nào khác liên quan. Các chương trình bảo hiểm khác do đó trở thành chương trình phụ. Bạn có thể tìm thêm thông tin về COB trong hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm khác - khi chương trình bảo hiểm còn lại cũng là của Chúng tôi.

Nếu bạn được bảo hiểm bởi nhiều hơn một chương trình bảo hiểm đủ tiêu chuẩn của Chúng tôi, bạn sẽ chỉ được nhận quyền lợi của một chương trình duy nhất. Bạn có thể lựa chọn được bao trả theo chương trình nào mà bạn muốn. Chúng tôi sẽ hoàn lại phí bảo hiểm đã nhận theo chương trình còn lại. Mọi khoản thanh toán theo yêu cầu bảo hiểm mà chúng tôi đã trả theo chương trình bạn chọn hủy sẽ được khấu trừ vào bất kỳ khoản hoàn tiền phí bảo hiểm nào.