Orb Gray Transparent

Thông báo quan trọng về các chương trình của Bright HealthCare trong năm 2023

Sau năm chương trình 2022, Bright HealthCare sẽ không còn cung cấp Chương trình bảo hiểm cho cá nhân và gia đình*, và cũng sẽ không tiếp tục cung cấp các sản phẩm Medicare Advantage bên ngoài California.

Văn bản thông báo đã hoặc sẽ được gửi đến tất cả các hội viên bị ảnh hưởng của Chương trình Bảo hiểm cho Cá nhân và Gia đình trong thời gian sắp tới, để họ có thể lựa chọn chương trình bảo hiểm mới trong giai đoạn tiếp nhận đăng ký (OEP), kéo dài từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022 để đảm bảo ngày hiệu lực là ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Văn bản thông báo đề ngày 2 tháng 10 năm 2022 đã được gửi đến các hội viên Medicare Advantage bị ảnh hưởng để họ có thể lựa chọn một chương trình bảo hiểm mới trong giai đoạn đăng ký hàng năm (AEP), từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12 năm 2022.

 

*Trừ khu vực Texas, với những hội viên đã mua chương trình bảo hiểm bên ngoài Sàn giao dịch

 

 

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về Nhà môi giới và Nhà cung cấp tại đây:

 

 

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin dành cho Hội viên Chương trình Bảo hiểm dành cho Cá nhân và Gia đình và Medicare Advantage tại đây: