Orb Gray Transparent

Thông báo quan trọng về các chương trình của Bright HealthCare trong năm 2023

Sau năm chương trình 2022, Bright HealthCare sẽ không còn cung cấp Chương trình bảo hiểm cho cá nhân và gia đình*, đồng thời cũng sẽ không tiếp tục cung cấp các sản phẩm Medicare Advantage bên ngoài California.

Các hội viên đăng ký tham gia trong hầu hết các Chương trình bảo hiểm cho cá nhân và gia đình của Bright HealthCare đã nhận được thông báo trong 2022. Chúng tôi cũng nhận được thông báo rằng các hội viên Texas đã mua chương trình bảo hiểm bên ngoài Sàn giao dịch sẽ có bảo hiểm của họ kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2023.

Các thông báo bằng văn bản đề ngày 2 tháng 10 năm 2022 đã được gửi đến các hội viên Medicare Advantage bị ảnh hưởng để họ có thể chọn một chương trình mới trong giai đoạn đăng ký hàng năm (AEP) kéo dài từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12 năm 2022.

 

*Ngoại trừ ở Texas, bảo hiểm sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2023 cho các hội viên đã mua các chương trình bảo hiểm ngoài Sàn giao dịch.

 

 

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về Nhà môi giới và Nhà cung cấp tại đây:

 

 

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin dành cho Hội viên Chương trình Bảo hiểm dành cho Cá nhân và Gia đình và Medicare Advantage tại đây:

 

 

Các câu hỏi thường gặp trước đây - Cập nhật 22/12