Biện pháp chống tính phí bất ngờ của tiểu bang và liên bang

Quá trình Phán xử của Nhà cung cấp tuân thủ Đạo luật không có bất ngờ của Liên bang

Nếu yêu cầu bảo hiểm này phải tuân theo Đạo luật Liên bang về Chống tính phí Bất ngờ, số tiền được thanh toán sẽ là mức thấp hơn giữa số tiền trên hóa đơn hoặc số tiền thanh toán đủ điều kiện cho hạng mục hoặc dịch vụ này, được tính theo Đạo luật Liên bang về Chống tính phí Bất ngờ và các quy định thực hiện. Số tiền đủ điều kiện cũng áp dụng cho mục đích tính số tiền được công nhận (hoặc trong trường hợp nhận dịch vụ cấp cứu bằng máy bay là để tính phần chia sẻ chi phí của người tham gia, người thụ hưởng hoặc người được bảo hiểm). Bạn có thể liên hệ với ClearHealth theo số 1-866-722-3773 hoặc tại [email được bảo vệ], để khởi động giai đoạn thương lượng mở trong 30 ngày làm việc. Nếu giai đoạn thương lượng mở kéo dài 30 ngày làm việc không đem lại sự thống nhất về mức phí ngoài mạng lưới, bạn có thể tiến hành quy trình IDR Liên bang trong vòng 4 ngày kể từ khi kết thúc giai đoạn thương lượng mở. Việc thanh toán được tiến hành theo Đạo luật Liên bang về Chống tính phí Bất ngờ hoặc luật tiểu bang được áp dụng. Hội viên không phải chịu trách nhiệm và không bị tính phí phần chênh lệch cho dịch vụ ngoài mạng lưới được bao trả ngoài số tiền được phép.

Giải quyết Tranh chấp về Nhà cung cấp theo Luật pháp Tiểu bang Texas

Luật pháp tiểu bang Texas cho phép phân xử bằng trọng tài (đối với bác sĩ) và hòa giải (đối với các cơ sở) để giải quyết các tranh chấp về thanh toán đối với dịch vụ chăm sóc cấp cứu, các dịch vụ được cung cấp tại các cơ sở trong mạng lưới khi bệnh nhân không có lựa chọn về bác sĩ, các dịch vụ xét nghiệm và hình ảnh nhất định liên quan đến chăm sóc trong mạng lưới. Nếu yêu cầu bảo hiểm này phải tuân theo luật pháp tiểu bang Texas và bạn không đồng ý với số tiền cần trả, bạn có thể chủ động yêu cầu thương lượng với ClearHealth tại [email được bảo vệ] hoặc yêu cầu hòa giải hay phân xử bằng trọng tài. Để tìm hiểu thêm về IDR và các mốc thời gian liên quan hoặc để gửi yêu cầu, xin truy cập www.tdi.texas.gov. Sau khi gửi yêu cầu hoàn chỉnh, bạn phải thông báo cho ClearHealth tại [email được bảo vệ].

*Các nhà cung cấp dịch vụ đưa đón bệnh nhân cấp cứu qua đường hàng không của Texas nên thực hiện theo chỉ dẫn trong "Giải quyết tranh chấp với nhà cung cấp theo Luật chống tính phí bất ngờ liên bang".

Giải quyết tranh chấp với nhà cung cấp theo luật pháp Tiểu bang Georgia

Nếu yêu cầu bảo hiểm này phải tuân theo luật tiểu bang Georgia và bạn không đồng ý với số tiền thanh toán, bạn có 30 ngày kể từ khi nhận được khoản thanh toán để yêu cầu xét xử trọng tài theo OCGA Đoạn 33-20E-9, qua cổng thông tin nhà cung cấp Georgia tại https://gaoci.govlink.us/surprise-billing/home. Sau khi gửi yêu cầu hoàn chỉnh, bạn phải thông báo cho ClearHealth tại [email được bảo vệ].

*Nhà cung cấp dịch vụ cấp cứu đường hàng không của Georgia và việc lập hóa đơn cho dịch vụ sau ổn định của nhà cung cấp phải tuân theo chỉ dẫn trong "Giải quyết tranh chấp với nhà cung cấp theo Luật chống tính phí bất ngờ của Liên Bang".

 

 

Nguồn thông tin

Thông báo Yêu cầu Thương lượng Mở (nộp biểu mẫu có ở trang 3 & 4 cho ClearHealth)

Thông báo Khởi động IDR

 

Para Español haga clic aquí