Chính sách Hoàn tiền

Công ty Bảo hiểm Bright Health, cùng các chi nhánh của Công ty, không hoàn phí bảo hiểm vào hoặc sau ngày hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm trừ khi được luật pháp yêu cầu hoặc được cho phép rõ ràng trong hợp đồng của bạn.