Điều khoản sử dụng

Điều quan trọng đối với chúng tôi là làm cho việc tìm kiếm và lựa chọn một chương trình chăm sóc sức khỏe trở nên đơn giản và thuận tiện nhất. Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng này đặt ra các tiêu chuẩn sử dụng Trang web do Bright Health Management, Inc., cùng với các bên liên kết của Bright Health (gọi chung là 'Bright Health') sở hữu, điều hành và duy trì. Bằng cách sử dụng Trang web BrightHealthPlan.com, bạn ('Khách truy cập') đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, bạn ngay lập tức chấm dứt mọi hoạt động sử dụng Trang web này. Chúng tôi có quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các điều chỉnh sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng trên Trang web BrightHealthPlan.com. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các sửa đổi được đăng lên sẽ có nghĩa là bạn thừa nhận và chấp thuận Thỏa thuận cũng như các điều chỉnh của nó. Trừ khi được quy định trong đoạn này, Thỏa thuận này có thể không được điều chỉnh.

 

Mô tả Dịch vụ

Bright Health đang cung cấp cho Khách truy cập (tức là bạn) thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của mình cùng với khả năng nghiên cứu các chương trình bảo hiểm, yêu cầu báo giá bảo hiểm, yêu cầu thông tin sản phẩm, hoàn thành khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng, nộp đơn xin việc và cung cấp các công cụ và nguồn lực để tương tác với các hội viên về sức khỏe toàn diện và phúc lợi của họ. Khách truy cập phải cung cấp (1) tất cả thiết bị cần thiết để kết nối Internet của họ, bao gồm máy tính và modem và (2) cung cấp cho Khách truy cập quyền truy cập Internet và (3) chi trả bất kỳ khoản phí nào liên quan đến kết nối đó.

 

Từ chối Bảo đảm

Trang web được Bright Health cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và "như sẵn có". Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Bright Health không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù là hiển ngôn hay ngụ ý, về việc sử dụng hoặc kết quả của Trang web này về tính đúng đắn, chính xác, độ tin cậy hoặc cách khác. Bright Health sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự gián đoạn nào trong việc sử dụng Trang web này. Bright Health từ chối mọi bảo đảm liên quan đến thông tin được cung cấp, bao gồm cả những bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, và không vi phạm. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, do đó, loại trừ được đề cập ở trên là không thể áp dụng.

 

Giới hạn Trách nhiệm pháp lý

BRIGHT HEALTH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, VÀ CỤ THỂ BRIGHT HEALTH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ HOẶC NGẪU NHIÊN, HOẶC THIỆT HẠI MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DOANH THU HOẶC MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB NÀY HOẶC THÔNG TIN TRONG ĐÓ, CHO DÙ NHỮNG THIỆT HẠI KỂ TRÊN PHÁT SINH TRONG HỢP ĐỒNG, DO SƠ SUẤT, HÀNH VI SAI TRÁI, THEO QUY ĐỊNH, VỀ SỰ CÔNG BẰNG, THEO LUẬT, HOẶC CÁCH KHÁC, NGAY CẢ KHI BRIGHT HEALTH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ. MỘT SỐ KHU VỰC PHÂN QUYỀN KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ, DO ĐÓ MỘT SỐ GIỚI HẠN TRÊN LÀ KHÔNG THỂ ÁP DỤNG.

 

Bồi thường

Khách truy cập đồng ý bồi thường và bảo đảm Bright Health, công ty mẹ, công ty con, đối tác kinh doanh, chi nhánh, cán bộ và nhân viên của Bright Health, không bị tổn hại từ bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí và chi phí luật sư hợp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ của Khách truy cập, vi phạm Thỏa thuận này hoặc vi phạm khác của Khách truy cập, hoặc người dùng khác của Dịch vụ sử dụng máy tính của Khách truy cập, bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Chúng bao gồm các sản phẩm và dịch vụ được lưu trữ trên www.BrightHealthPlan.com, cũng như bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được tạo hoặc phát triển bởi nhà cung cấp hoặc đối tác bên thứ ba được tích hợp trên các miền Bright Health.

 

Các điều chỉnh và Gián đoạn Dịch vụ

Bright Health có quyền sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ dù có hoặc không có thông báo cho Khách truy cập. Bright Health sẽ không chịu trách nhiệm với Khách truy cập hoặc bất kỳ bên thứ ba nào nếu Bright Health thực hiện quyền điều chỉnh hoặc ngừng Dịch vụ của mình. Khách truy cập hiểu và chấp nhận rằng Bright Health không đảm bảo việc truy cập liên tục, không bị gián đoạn hoặc đảm bảo truy cập vào Trang web của chúng tôi và hoạt động của Trang web của chúng tôi có thể bị can thiệp hoặc bị ảnh hưởng bất lợi bởi nhiều yếu tố hoặc hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

 

Các Trang của Bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác trên Internet được sở hữu và điều hành bởi những người bán hàng trên mạng và các bên thứ ba khác. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính sẵn có của, hoặc nội dung nằm trên hoặc thông qua, bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Bạn nên liên hệ với quản trị viên web của các trang web của bên thứ ba đó nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các liên kết này, dù là liên kết được nhúng hoặc nội dung nằm trên các trang web đó. Việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba đó phải tuân theo các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của từng trang web và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc này. Chúng tôi khuyến khích tất cả Khách truy cập xem lại các chính sách bảo mật đó của những trang web bên thứ ba.

 

Tuyên bố khước từ trách nhiệm về Tính chính xác của Thông tin về Sức khỏe toàn diện

Các công cụ và thông tin mà chúng tôi cung cấp trên trang web của mình để tương tác với các hội viên về sức khỏe và sức khỏe toàn diện được tổng hợp từ các nguồn có sẵn công khai. Mặc dù Bright Health luôn nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin trên Trang web này là chính xác, chúng tôi không thể tuyên bố hoặc bảo đảm về tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên Trang web này.

 

Tuân thủ Pháp luật

Khách truy cập nhận thức được tất cả kiến thức về luật hiện hành và chịu trách nhiệm tuân thủ các luật đó. Khách truy cập không được sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào vi phạm luật, quy định hiện hành của tiểu bang, liên bang hoặc quốc tế hoặc các yêu cầu khác của chính phủ. Khách truy cập cũng đồng ý không truyền gửi bất kỳ tài liệu nào khuyến khích hành vi có thể cấu thành tội hình sự, dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế. Nếu Khách truy cập vi phạm các điều khoản và điều kiện này hoặc luật hiện hành theo bất kỳ cách nào, Bright Health có thể thực hiện hành động mà Bright Health cho là thích hợp để xử lý vi phạm đó, bao gồm đình chỉ quyền truy cập của Khách truy cập vào Trang web, cấm Khách truy truy cập Trang web, chặn các máy tính sử dụng IP của Khách truy cập truy cập vào Trang web, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet của Khách truy cập để yêu cầu họ chặn quyền truy cập của Khách truy cập vào Trang web và/hoặc khởi kiện Khách truy cập.

 

Thông tin về Bản quyền và Nhãn hiệu thương mại

Tất cả nội dung được cung cấp hoặc có sẵn trên trang web này, bao gồm thiết kế trang web, văn bản, đồ họa, giao diện và lựa chọn và sắp xếp chúng là ©2016 Bright Health, cùng với mọi quyền được bảo lưu, là tài sản của Bright Health và/ hoặc các bên thứ ba được bảo vệ bằng quyền sở hữu trí tuệ. Tất cả hoạt động sử dụng các tài liệu trên Trang web, bao gồm tái bản cho các mục đích khác với những mục đích đã nêu ở trên, sửa đổi, phân phối hoặc sao chép, bất kỳ hình thức trích xuất hoặc khai thác dữ liệu nào, hoặc khai thác thương mại khác thuộc bất kỳ loại nào, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của nhân viên có thẩm quyền của Bright Health đều bị nghiêm cấm. Khách truy cập đồng ý rằng họ sẽ không sử dụng robot, trình nhện hoặc thiết bị tự động khác, hoặc quy trình thủ công, để theo dõi hoặc sao chép các trang web của chúng tôi hoặc nội dung trong đó mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của nhân viên có thẩm quyền của Bright Health. BrightHealthPlan.com và Bright Health là nhãn hiệu độc quyền và không thể được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không do Bright Health cung cấp, theo bất kỳ cách nào có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng hoặc theo bất kỳ cách nào gây mất uy tín hoặc danh tiếng của Bright Health. Tất cả các nhãn hiệu thương mại khác được hiển thị trên Trang web của Bright Health là nhãn hiệu của các chủ sở hữu tương ứng của họ và không có nghĩa là Bright Health xác nhận hay đề xuất những Nhà cung cấp đó. Ngoài ra, việc sử dụng nhãn hiệu thương mại hoặc liên kết đến Trang web của Nhà cung cấp không nhằm ngụ ý, dù là trực tiếp hoặc gián tiếp, rằng các Nhà cung cấp đó được chứng thực hoặc có bất kỳ mối liên hệ nào với Bright Health.

 

Thông báo về Khiếu nại Vi phạm Bản quyền

Căn cứ vào Khoản mục 512(c) của Đạo luật Sửa đổi Bản quyền, như được ban hành thông qua Đạo luật Bản quyền Kỷ nguyên Kỹ thuật số, Bright Health chỉ định cá nhân sau làm đại diện để nhận thông báo về khiếu nại vi phạm bản quyền: Luật sư trưởng của Bright Health, 8000 Norman Center Drive, Suite 1200, Minneapolis, MN 55437.

 

Điều khoản khác

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng này phi pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành được vì bất kỳ lý do gì, thì các điều khoản khác (và bất kỳ điều khoản nào có thể thi hành một phần) sẽ không bị ảnh hưởng do điều đó và sẽ vẫn có hiệu lực và có thể được thực thi ở mức tối đa có thể. Bạn đồng ý rằng Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ thỏa thuận nào khác được tham chiếu đến tại đây có thể được Bright Health, theo quyết định riêng của chúng tôi, chỉ định cho một bên thứ ba trong trường hợp có sự hợp nhất hoặc sáp nhập. Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng này sẽ được áp dụng bổ sung, và sẽ không bị thay thế bởi bất kỳ thỏa thuận bằng văn bản nào khác giữa chúng tôi liên quan đến sự tham gia của bạn với tư cách là Khách truy cập. Khách truy cập đồng ý rằng bằng cách chấp nhận Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng này, Khách truy cập đồng ý với việc sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của họ và các thông lệ khác như được mô tả trong Tuyên bố về Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

 

Ngày Hiệu lực: Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng này đã được cập nhật lần cuối vào ngày 30/9/16