Employer Plan covered medications

Các chương trình bảo hiểm của Bright HealthCare có bao trả cho nhiều loại thuốc kê toa và thuốc không kê toa.

Danh mục thuốc Toàn diện

Danh mục thuốc là tên chính thức của danh sách các loại thuốc được chương trình Bright HealthCare bảo hiểm.
Đôi khi danh mục này được gọi là "Danh sách thuốc". Bạn có thể tìm thấy thông tin về Danh mục thuốc theo tiểu bang trên trang này.

Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu thêm về cách đọc hiểu Danh mục thuốc này trước khi sử dụng.

Pharmacy 101: Chi phí toa thuốc và bảo hiểm cho cá nhân và gia đình

Sau khi bạn đã thông thạo về Danh mục thuốc, hãy tìm hiểu cách tiết kiệm tiền trên toa thuốc:

Pharmacy 101: Top 3 lời khuyên tiết kiệm tiền với các loại thuốc theo toa

Thông tin bổ sung cho năm 2023

Hãy khám phá các biểu mẫu và tài liệu hữu ích này để giúp bạn tìm hiểu về quy trình cấp phép toa thuốc và yêu cầu bảo hiểm. Bạn có thể yêu cầu cấp phép trước, bồi hoàn cho yêu cầu bảo hiểm, hoặc thậm chí là đăng ký dịch vụ đặt hàng qua thư. Chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi! Chỉ cần gọi số 833-726-0670.

Danh sách thuốc đồng thanh toán $0
English   Español


Commercial Prescription Drugs Claim Form
English   Español


Quy trình Quyết định Bảo hiểm


Medication Order Form
English   Español


Prescription Drug Prior Authorization Request Form
CO PA Form
AZ PA Form
Other States PA Form


Tóm tắt Mẫu đặt hàng qua bưu điện


Prior Authorization Detail Colorado


Trị liệu từng bước


 

Thông tin về Danh mục thuốc năm 2022

Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu thêm về cách đọc hiểu Danh mục thuốc này trước khi sử dụng.

Pharmacy 101: Chi phí toa thuốc và bảo hiểm cho cá nhân và gia đình

 

Sau khi bạn đã thông thạo về Danh mục thuốc, hãy tìm hiểu cách tiết kiệm tiền trên toa thuốc:

Pharmacy 101: Top 3 lời khuyên tiết kiệm tiền với các loại thuốc theo toa

 

 

Arizona
PDF tiếng Anh  

 

Colorado
PDF tiếng Anh   PDF tiếng Tây Ban Nha

 

Nebraska
PDF tiếng Anh   PDF tiếng Tây Ban Nha

 

Tennessee
PDF tiếng Anh   PDF tiếng Tây Ban Nha