Các loại thuốc được bao trả trong chương trình bảo hiểm Cá nhân & Gia đình

Các chương trình bảo hiểm của Bright HealthCare có bao trả cho nhiều loại thuốc kê toa và thuốc không kê toa.

Danh mục thuốc Toàn diện

Danh mục thuốc là tên chính thức của danh sách các loại thuốc được chương trình Bright HealthCare bảo hiểm. Đôi khi danh mục này được gọi là "Danh sách thuốc". Bạn có thể tìm thấy thông tin về Danh mục thuốc theo tiểu bang trên trang này.

Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu thêm về cách đọc hiểu Danh mục thuốc này trước khi sử dụng.

Pharmacy 101: Chi phí toa thuốc và bảo hiểm cho cá nhân và gia đình

Sau khi bạn đã thông thạo về Danh mục thuốc, hãy tìm hiểu cách tiết kiệm tiền trên toa thuốc:

Pharmacy 101: Top 3 lời khuyên tiết kiệm tiền với các loại thuốc theo toa

Thông tin bổ sung cho năm 2022

Hãy khám phá các biểu mẫu và tài liệu hữu ích này để giúp bạn tìm hiểu về quy trình cấp phép toa thuốc và yêu cầu bảo hiểm. Bạn có thể yêu cầu cấp phép trước, bồi hoàn cho yêu cầu bảo hiểm, hoặc thậm chí là đăng ký dịch vụ đặt hàng qua thư. Chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi! Chỉ cần gọi số 833-726-0670.

Danh sách Thuốc Phòng ngừa có Khoản đồng thanh toán $0 theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp Túi tiền (ACA) English" Español


Danh sách thuốc gốc bậc 6 với mức đồng thanh toán $0 (Không áp dụng cho khu vực California) English" Español


Mẫu đặt hàng qua thư (Tiếng Anh)


Mẫu đặt hàng qua thư (Español)


Tóm tắt về đặt hàng qua thư


Tiêu chí Cấp phép trước California" Colorado" Illinois" Texas" Utah


Yêu cầu Cấp phép Trước Điện tử


Mẫu Cấp phép Trước Arizona" California" Colorado" Florida" Illinois" Texas" Tất cả các tiểu bang khác


Mẫu Yêu cầu bảo hiểm bồi hoàn toa thuốc English" Español


Tiêu chí Trị liệu từng bước English


Quy trình Quyết định Bảo hiểm


Yêu cầu cấp phép hằng năm tại Colorado